2015-12-22
ბრძანება №:1106/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

        ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის   1 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01 და 2015 წლის 9 ნოემბრის №206/01-01   ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის   დ. კანდელაკის 2015 წლის 22 დეკემბრის №47466/02 დასკვნის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის თ. ბერიძის 21.12.2015წ. №47351/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,   2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ     32765.41 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის შემდეგი ბაკალავრები:


#

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

 

1.

ცერცვაძე

ვენერა

703,12

 

2.

პაპიძე

ვერიკო

984,37

 

3.

ხურციძე

მარიამი

        421,87

 

4.

გურაშვილი

რუსუდან

421,87

 

5.

ბესელია

თინათინ

703,12

 

6.

ამვროსოვი

ნათია

421,87

 

7.

ექიზაშვილი

სალომე

421,87

 

8.

ლობჟანიძე

თამარ

421,87

 

9.

ჭანტურია

მარიამი

421,87

 

10.

ხაჯიბეგოვი

ირინა

703,12

 

11.

ბიწაძე

მარინე

984,37

 

12.

ქუთათელაძე

თინიკო

421,87

 

13.

წითელაშვილი

გელა

421,87

 

14.

ნიკოლაიშვილი

ანი

421,87

 

15.

ხიდაშელი

თათია

421,87

 

16.

თავდუმაძე

ნათია

421,87

 

17.

შუკვანი

მაგდანა

421,87

 

18.

ბოლქვაძე

ავთანდილ

703,12

 

19.

ტოტოჩავა

ანა

703,12

 

20.

ნადირაძე

ნინო

703,12

 

21.

წიწიკაშვილი

ნანა

703,12

 

22.

ბიბილეიშვილი

ნანა

421,87

 

23.

ყურაშვილი

თამარი

421,87

 

24.

ოქროპირიძე

მამუკა

421,87

 

25.

მჭედლიძე

მარიამ

421,87

 

26.

პოღოსიანი

დიანა

       421,87

 

27.

მექვაბიშვილი

თეონა

421,87

 

28.

თათელაძე

ნინო

421,87

 

29.

რეხვიაშვილი

ნიკოლოზ

421,87

 

30.

გოგელაშვილი

ინა

703,12

 

31.

კენკიშვილი

ელისაბედი

421,87

 

32.

ბაბუნაშვილი

თამარი

703,12

 

33.

კენკიშვილი

ეკატერინე

421,87

 

34.

კიპაროიძე

ლანა

421,87

 

35.

ვარდიაშვილი

ნინო

421,87

 

36.

ჭინჭარაძე

მარიამი

703,12

 

37.

ყვავილაშვილი

მარიამი

421,87

 

38.

მჭედლიშვილი

ანა

421,87

 

39.

ციხელაშვილი

ანა

703,12

 

40.

ტყეშელაშვილი

ნარგიზი

703,12

 

41.

ლომაია

ანანო

1406,25

 

42.

მიშელაშვილი

ქეთევანი

1406,25

 

43.

ლაფაჩი

მარიამ

1406,25

 

44.

ტალიკაძე

ნინო

703,12

45.

მაღლაფერიძე

ეკა

1406,25

46.

გელაშვილი

თათია

1406,25

47.

სირაძე

თამარ

       421,87

48.

ლომოური

ანი

421,87

49.

ხარაიძე

ქეთევანი

1406,25

50.

ჯიმშელეიშვილი

ელენე

1406,252. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება