2018-12-28
ბრძანება №:329/01-01

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის, რექტორის მოადგილის 2018 წლის 14 დეკემბრის N311/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ რექტორის  მოვალეობის შემსრულებლის, რექტორის მოადგილის 2018  წლის 14 დეკემბრის N311/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

     საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტის, „უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი და მე-9 პუნქტების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის რამაზ ხომერიკის 2018 წლის 28 დეკემბრის N26971/28  წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილებები „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ რექტორის  მოვალეობის შემსრულებლის, რექტორის მოადგილის 2018  წლის 14 დეკემბრის N311/01-01 ბრძანების  მე-3 და მე-7 პუნქტებში  და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
ა)  მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 „3. კონკურსი გამოცხადდეს 2018 წლის 14 დეკემბერს, საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2019 წლის 29 იანვრიდან 2019 წლის პირველი თებერვლის ჩათვლით. საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი თსუ აკადემიურ საბჭოს გადაეცეს არაუგვიანეს 2019 წლის 27 თებერვლისა;“
ბ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 ,,7. საკონკურსო  დოკუმენტების მიღება იწარმოებს  2019 წლის 29 იანვრიდან 2019 წლის პირველი თებერვლის ჩათვლით 930-დან 1800 საათამდე, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N3,  თსუ  II კორპუსი, ოთახი N158; 

2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
3. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაგზავნის ფურცელში მითითებული    სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა;
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


რექტორი              გიორგი შარვაშიძე
       
 

« უკან დაბრუნება