2019-08-07
ბრძანება №:201/01-01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულის - ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულის -  ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის    ინსტიტუტის  სამეცნიერო პერსონალის - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი -  სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 372 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის "ა" და "ბ" ქვეპუნქტების, მე-3, მე-4 და მე-5 პუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე- 8 პუნქტის "ა" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9   და მე-11 პუნქტების, 322 მუხლის პირველი, მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტების, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის N63/2017 დადგენილების - ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესისა და სამეცნიერო თანამდებობების დაკავების დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ” (დამტკიცებულია თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ, ოქმი N03; 23.06.2017წ), "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების (ინსტიტუტების) საშტატო  განრიგის დამტკიცების შესახებ“   თსუ  რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის   2019  წლის 22 ივლისის N13/04 ერთობლივი ბრძანებისა და ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორის  გელა გელაშვილის   2019 წლის 31 ივლისის N14780/10 წერილის საფუძველზე,

1.გამოცხადდეს  კონკურსი  სსიპ-ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის     თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   დამოუკიდებელი სამეცნიერო    კვლევითი    ერთეულის
-ელეფთერ ანდრონიკაშვილის  სახელობის       ფიზიკის    ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომლების   და  მეცნიერი თანამშრომლის  სამსახურში მისაღებად:

2.  უფროსი     მეცნიერი  თანამშრომლის  თანამდებობაზე    7     წლის  ვადით  შეიძლება აირჩეს პირი,  რომელსაც     აქვს  დოქტორის  ან  მასთან  გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის გამოცდილება (რაც გულისხმობს არა მხოლოდ სამეცნიერო-კვლევით, უმაღლეს საგანმანათლებლო ან სხვა პროფილურ დაწესებულებაში სამეცნიერო თანამდებობაზე მუშაობას, არამედ გამოქვეყნებულ სამეცნიერო პუბლიკაციებსაც) და    აქვს გამოქვეყნებული ან გამოსაქვეყნებლად მიღებული    სამეცნიერო   პუბლიკაციები,   მათ   შორის   არანაკლებ   2   რეიტინგული სამეცნიერო პუბლიკაცია მაინც სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის კლასიფიკაციის მიხედვით;

3. მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე     4 წლის ვადით შეიძლება აირჩეს პირი,რომელსაც აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, სამეცნიერო
- კვლევითი საქმიანობის გამოცდილება (რაც გულისხმობს არა მხოლოდ სამეცნიერო- კვლევით, უმაღლეს საგანმანათლებლო ან სხვა პროფილურ დაწესებულებაში სამეცნიერო     თანამდებობაზე     მუშაობას,      არამედ     გამოქვეყნებულ     სამეცნიერო პუბლიკაციებსაც)  და  აქვს  გამოქვეყნებული  ან  გამოსაქვეყნებლად  მიღებული სამეცნიერო პუბლიკაციები, მათ შორის არანაკლებ  1  რეიტინგული    სამეცნიერო პუბლიკაცია    მაინც   სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის კლასიფიკაციის მიხედვით;

4. უფროსი    მეცნიერი  თანამშრომლის  და  მეცნიერი  თანამშრომლის  თანამდებობა შეიძლება დაიკავოს პირმა, რომელიც აკმაყოფილებს უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო- კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესითა და სამეცნიერო თანამდებობების  დაკავების დამატებითი პირობების მე-12 მუხლით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს   საკონკურსოდ გამოცხადებული ვაკანსიის პროფილის მიხედვით.

5. კონკურსი გამოცხადდეს     2019  წლის 7 აგვისტოს.      საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის  ვადა  განისაზღვროს  2019     წლის   9  სექტემბრიდან      2019     წლის   13 სექტემბრის ჩათვლით.  საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი დასამტკიცებლად წარედგინოს თსუ რექტორს არაუგვიანეს  2019 წლის პირველი ოქტომბრისა.

6. კონკურსი გამოცხადდეს თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის  უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5  საშტატო ერთეული

ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5  საშტატო ერთეული

7. კონკურსი გამოცხადდეს თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომლის  სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად:
ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება

მეცნიერი თანამშრომელი -  1.0 საშტატო ერთეული

8. სამეცნიერო    თანამდებობებზე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი) გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია განსაზღვრული პირობებისა და ვადების დაცვით წარუდგინოს საკონკურსო კომისიას შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე დადგენილი ფორმის მიხედვით (აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის N63/2017 დადგენილება, დანართი N2 );

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (პასპორტი, პირადობის მოწმობა);

გ) ავტობიოგრაფია (CV);

დ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი, უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების ან/და სამეცნიერო ხარისხის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღიარების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი;

ე) სამეცნიერო  საქმიანობის  გამოცდილების  ამსახველი  ინფორმაცია  (მათ  შორის სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის   ჩამონათვალი,   თარიღების   მითითებით   და არსებობის შემთხვევაში სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში მონაწილეობის შესახებ);

ვ) სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის გამოცდილების ამსახველი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი (ცნობა ან შრომის წიგნაკის ასლი ან სხვ.);

9. საკონკურსო   დოკუმენტების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 9 სექტემბრიდან  2019 წლის 13 სექტემბრის  ჩათვლით  1000-დან   1700  საათამდე, თსუ  ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტში მისამართი: თბილისი, თამარაშვილის ქ.N6, მე-4 სართული, ოთახი N411.

10. ბრძანება გამოქვეყნდეს  გაზეთში  ,,თბილისის უნივერსიტეტი’’.

11. ბრძანების  უნივერსიტეტის  ოფიციალურ  ვებ-გვერდზე  განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;

12. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს შესაბამის სტრუქტურულ    ერთეულებს    (საფინანსო    დეპარტამენტი,    პერსონალის    მართვის დეპარტამენტი, შიდა აუდიტის სამსახური,    ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი,  გაზეთი  ,,თბილისის  უნივერსიტტი‘‘,  საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი);

13. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


რექტორი გიორგი შარვაშიძე

« უკან დაბრუნება