2020-03-04
ბრძანება №:55/01-01

„სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2018 წლის შემოდგომისა და 2019 წლის შემოდგომის მიღებაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის და რექტორის 2018 წლის 29 ნოემბრის N296/01-01 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2019 წლის 2 დეკემბრის N300/01-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

„სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2018 წლის შემოდგომისა და 2019 წლის შემოდგომის მიღებაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის და რექტორის 2018 წლის 29 ნოემბრის N296/01-01 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2019 წლის 2 დეკემბრის N300/01-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 56–ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის „ა“, „ბ“, „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტისა და პროფესიული განათლების ცენტრის ხელმძღვანელის 2020 წლის 2 მარტის N3856/10 წერილის  საფუძველზე,ვბრძანებ:


1.  შევიდეს ცვლილება და დამატება „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდულურ პროფესიულ  საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2018 წლის შემოდგომისა და 2019 წლის შემოდგომის მიღებაზე ჩარიცხული პროფესიული    სტუდენტებისთვის    სასწავლო    პროცესის    ვადების განსაზღვრის და    რექტორის    2018    წლის    29    ნოემბრის    N296/01-01    ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2019 წლის 2 დეკემბრის N300/01- 01 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებულ N1 დანართში (2018 წლის შემოდგომის მიღებაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო პროცესის ვადები):

ა)   „ა.ბ)“   ქვეპუნქტში   „27.07.2020   -   05.09.2020“   თარიღი   ჩამოყალიბდეს   შემდეგი რედაქციით: „10.08.2020-05.09.2020“;
ბ)  „ა.ბ)“  ქვეპუნქტს  დაემატოს  შემდეგი  შინაარსის  ახალი  თარიღი:  „02.03.2020  – 14.03.2020“;
გ) „ბ.ა)“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.ა) სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები 03.12.2018 - 11.05.2020 “

დ)   „ბ.ბ)“   ქვეპუნქტს   დაემატოს   შემდეგი   შინაარსის   ახალი   თარიღი:   „02.03.2020- 14.03.2020“;
ე) „გ.ა)“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ.ა) სასწავლო პროცესის დაწყება და დამთავრების თარიღები 03.12.2018 - 06.06.2020 “;

ვ)  „გ.ბ)“   ქვეპუნქტს   დაემატოს   შემდეგი   შინაარსის   ახალი   თარიღი:   „02.03.2020- 14.03.2020“;
ზ)  „ვ.ბ)“   ქვეპუნქტს   დაემატოს   შემდეგი   შინაარსის   ახალი   თარიღი:   „02.03.2020- 14.03.2020“;
თ)  „ვ.ბ)“   ქვეპუნქტში   „27.07.2020   -   05.09.2020“   თარიღი   ჩამოყალიბდეს   შემდეგი რედაქციით: „10.08.2020-05.09.2020“;
ი)  „ზ.ბ)“   ქვეპუნქტს   დაემატოს   შემდეგი   შინაარსის   ახალი   თარიღი:   „02.03.2020- 14.03.2020“;
კ)  „ზ.ბ)“   ქვეპუნქტში   „27.07.2020   -   05.09.2020“   თარიღი   ჩამოყალიბდეს   შემდეგი რედაქციით: „10.08.2020-05.09.2020“;
ლ) „თ.ბ)“  ქვეპუნქტს  დაემატოს  შემდეგი  შინაარსის  ახალი  თარიღი:  „02.03.2020-14.03.2020“;
მ)  „თ.ბ)“   ქვეპუნქტში   „27.07.2020   -   05.09.2020“   თარიღი   ჩამოყალიბდეს   შემდეგი რედაქციით: „10.08.2020-05.09.2020“;


2.  შევიდეს ცვლილება და დამატება „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2018 წლის შემოდგომისა და 2019 წლის შემოდგომის მიღებაზე ჩარიცხული პროფესიული    სტუდენტებისთვის    სასწავლო    პროცესის    ვადების განსაზღვრის და  რექტორის    2018    წლის    29    ნოემბრის    N296/01-01    ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ რექტორის 2019 წლის 2 დეკემბრის N300/01- 01 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებულ N1 დანართში (2019 წლის შემოდგომის მიღებაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო პროცესის ვადები): 


ა)  „ა.ბ)“  ქვეპუნქტს  დაემატოს  შემდეგი  შინაარსის  ახალი  თარიღი:  „02.03.2020  – 14.03.2020“;
ბ)   „ა.ბ)“   ქვეპუნქტში   „27.07.2020   -   05.09.2020“   თარიღი   ჩამოყალიბდეს   შემდეგი რედაქციით: „10.08.2020-05.09.2020“;
გ)  „ბ.ბ)“  ქვეპუნქტს  დაემატოს  შემდეგი  შინაარსის  ახალი  თარიღი:  „02.03.2020  – 14.03.2020“;
დ)   „ბ.ბ)“   ქვეპუნქტში   „27.07.2020   -   05.09.2020“   თარიღი   ჩამოყალიბდეს   შემდეგი რედაქციით: „10.08.2020-05.09.2020“;
ე)  „გ.ბ)“  ქვეპუნქტს  დაემატოს  შემდეგი  შინაარსის  ახალი  თარიღი:  „02.03.2020  – 14.03.2020“;
ვ)   „გ.ბ)“   ქვეპუნქტში   „27.07.2020   -   05.09.2020“   თარიღი   ჩამოყალიბდეს   შემდეგი რედაქციით: „10.08.2020-05.09.2020“;
ზ)  „დ.ბ)“  ქვეპუნქტს  დაემატოს  შემდეგი  შინაარსის  ახალი  თარიღი:  „02.03.2020  – 14.03.2020“;
თ)  „დ.ბ)“  ქვეპუნქტში  „27.07.2020  -  05.09.2020“  თარიღი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით: „10.08.2020-05.09.2020“;
ი)  „ე.ბ)“  ქვეპუნქტს  დაემატოს  შემდეგი  შინაარსის  ახალი  თარიღი:  „02.03.2020 –14.03.2020“;
კ)  „ე.ბ)“   ქვეპუნქტში   „27.07.2020   -   05.09.2020“   თარიღი   ჩამოყალიბდეს   შემდეგი რედაქციით: „10.08.2020-05.09.2020“;
ლ) „ვ.ბ)“  ქვეპუნქტს  დაემატოს  შემდეგი  შინაარსის  ახალი  თარიღი:  „02.03.2020 – 14.03.2020“;
მ)  „ვ.ბ)“   ქვეპუნქტში   „27.07.2020   -   05.09.2020“   თარიღი   ჩამოყალიბდეს   შემდეგი რედაქციით: „10.08.2020-05.09.2020“; 
ნ)  „ზ.ბ)“  ქვეპუნქტს  დაემატოს  შემდეგი  შინაარსის  ახალი  თარიღი:  „02.03.2020 – 14.03.2020“;
ო)  „ზ.ბ)“   ქვეპუნქტში   „27.07.2020   -   05.09.2020“   თარიღი   ჩამოყალიბდეს   შემდეგი რედაქციით: „10.08.2020-05.09.2020“;
პ)  „თ.ბ)“  ქვეპუნქტს  დაემატოს  შემდეგი  შინაარსის  ახალი  თარიღი:  „02.03.2020 – 14.03.2020“;
ჟ)  „თ.ბ)“   ქვეპუნქტში   „27.07.2020   -   05.09.2020“   თარიღი   ჩამოყალიბდეს   შემდეგი რედაქციით: „10.08.2020-05.09.2020“

3.  ბრძანების    უნივერსიტეტის    ოფიციალურ    ვებგვერდზე    განთავსება    დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
4.  დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს;
5.  ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.რექტორი    გიორგი შარვაშიძე 
« უკან დაბრუნება