2020-07-14
ბრძანება №:571/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

„უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და   24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 22 აპრილის N75/01-01 ბრძანების,  ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ფაკულეტეტის  დეკანის  ნანა  გაფრინდაშვილის
10.07.2020წ. N8990/27 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის შოთა ფოთოლაშვილის 14.07.2020წ. N8184/10 დასკვნის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დაფინანსდნენ 49864 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტები შემდეგი თანაფარდობით:


 

N

 

გვარი

 

სახელი

თანხა

( ლარებში )

1

ჯიმშელეიშვილი

სალომე

433,6

2

მაღლაკელიძე

ნინო

1406,25

3

ჩხაიძე

ნატა

1406,25

4

ბეღელაძე

ანა

1406,25

5

ჟღენტი

ნინო

117,25

6

გასვიანი

ალექსი

1300,8

7

ბუცხრიკიძე

გიორგი

1406,25

8

ჩუბინიძე

ალექსანდრე

1195,35

9

გოგოლაძე

ანა

433,6

10

რეხვიაშვილი

ნინო

1406,25

11

წოწონავა

ნანა

1195,35

12

მესხიძე

მარი

1406,25

13

ჭავჭანიძე

ანა

761,75

14

მუზაშვილი

მარიამ

867,2

15

ვახტანგაშვილი

გიორგი

433,6

16

ხურცილავა

ელენე

433,6

17

ქანთარია

ნინო

867,2

18

კუპატაძე

სალომე

433,6

19

ალადაშვილი

ლევანი

1406,25

20

სულთანიშვილი

მარიამი

328,15

21

დიდებაშვილი

თეიმურაზ

433,6

22

ჩხიკვაძე

მარიამ

433,6

23

შახნაზაროვი

სოფიო

433,6

24

როსტიაშვილი

ბაქარ

1300,8

25

სულიკაშვილი

მარიამ

1406,25

26

გოგოჩაშვილი

სალომე

1406,25

27

მღვდელაძე

თეკლე

222,7

28

ბერიკიშვილი

მეგი

433,6

29

ბანცაძე

თამარი

433,6

30

მიქავა

ირმა

1406,25

31

გოდერძიშვილი

სოფიო

1406,25

32

ლალუაშვილი

თამარ

656,3

33

კიკნაძე

ლევან

1300,8

34

გაჩეჩილაძე

გიორგი

433,6

35

ფსუტური

თორნიკე

433,6

36

ლომთაძე

ია

433,6

37

ჯანეზაშვილი

ნანა

867,2

38

გამსახურდია

მარიამ

1406,25

39

უგრეხელიძე

ლანა

1406,25

40

ბერიანიძე

ნათია

222,7

41

ლორთქიფანიძე

ნინო

328,15

42

ჩხიკვაძე

თეა

1406,25

43

ფირცხალაიშვილი

სალომე

1300,8

44

ჯგერენაია

გიორგი

433,6

45

ბასილაშვილი

ამირანი

1300,8

46

კუდრიავცევა

დარია

433,6

47

ვაშაკიძე

მარიამ

1300,8

48

მახარობლიძე

სალომე

433,6

49

უგულავა

ელისაბედ

867,2

50

თიღილაური

სალომე

867,2

51

ბერიაშვილი

ბექა

433,6

52

პაპუაშვილი

მარი

433,6

53

ტრეტიაკოვი

ანდრო

433,6

54

მგალობლიშვილი

მადონა

1300,8

55

ცხადაძე

თინათინ

867,2

56

ზაქაშვილი

ცისანა

1406,25

57

ჭიკაძე

მარიამ

1195,352. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების
მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
4. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი).
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი         ლაშა საღინაძე


« უკან დაბრუნება