2010-03-11
ბრძანება №:21/01-01

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გამოცხადებული დეკანის არჩევნებთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გამოცხადებული დეკანის არჩევნებთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ


,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის’’ წესდების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოზე დამტკიცებული (23.10. 2009 ოქმი №22) “ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტის დეკანების არჩევის წესის” შესახებ აკადემიური საბჭოს 19.10.2009 წლის №295 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის  საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

1.    დაევალოს უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიას 2010 წლის 16 მარტიდან უზრუნველყოს კანდიდატთა რეგისტრაცია. 
2.    დაევალოს კანცელარიას (ნ. ოვსიანიკოვა) ბრძანების საჯაროდ გამოქვეყნება.
3.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მ.შ (დ. თვალთვაძე) 2010 წლის 16 თებერვლის №3413/02 მოხსენებითი ბარათი და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2010 წლის 16 თებერვლის განცხადება
რექტორი, პროფესორი                                    გიორგი ხუბუა
« უკან დაბრუნება