2013-01-29
ბრძანება №:12/01-01

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პოლიმერებისა და პოლიმერული მასალების ქიმიაში კავკასიის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმის ჩატარების შესახებ

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პოლიმერებისა და პოლიმერული მასალების ქიმიაში კავკასიის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმის ჩატარების შესახებ

   ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ,, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–15 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის  მე–2 პუნქტის ,,ა“, ,,ს“, ,,ტ“ ქვეპუნქტებისა და ამავე მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე,

 ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    2013 წლის 1-4 სექტემბერს ა(ა)იპ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პოლიმერებისა და პოლიმერული მასალების ქიმიაში კავკასიის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმის ჩატარებასთან დაკავშირებით დაგეგმილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების მიზნით, შეიქმნას საორგანიზაციო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ალექსანდრე კვიტაშვილი - რექტორი, საორგანიზაციო ჯგუფის თავმჯდომარე.
ბ) დავით ჩომახიძე - ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, საორგანიზაციო ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე.
გ)  გიორგი ღვედაშვილი - სრული პროფესორი, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, საორგანიზაციო ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე.
დ) ომარ მუკბანიანი - სრული პროფესორი, თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საორგანიზაციო ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე.
ე) თეა წითლანაძე - ასოცირებული პროფესორი, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ჯგუფის წევრი.
ვ)  შოთა სამსონია - სრული პროფესორი, თსუ თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჯგუფის წევრი.
ზ)  რამაზ გახოკიძე - სრული პროფესორი, თსუ თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  ჯგუფის წევრი.
თ) ავთანდილ ქორიძე -ასოცირებული პროფესორი, თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჯგუფის წევრი.
ი)  გივი პაპავა -პროფესორი, პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი, ჯგუფის წევრი.
კ)  იზაბელა ესართია - თსუ დოქტორი, ჯგუფის წევრი.
ლ) კეზერაშვილი მზია -თსუ დოქტორი, ჯგუფის წევრი.
მ)  მარქარაშვილი ელზა-თსუ დოქტორი, ჯგუფის წევრი.
ნ) ნანა მამაგულიშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი, ჯგუფის წევრი.
ო) ირაკლი საღარეიშვილი - თსუ საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი, ჯგუფის წევრი.
პ) ზურაბ ჯიქია - ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტის  უფროსი,  ჯგუფის წევრი.
ჟ) გიორგი ტალახაძე - მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი, ჯგუფის წევრი.
რ) თამარ ებრალიძე- თსუ გამომცემლობის დირექტორი
ს) არჩილ კუკულავა - თსუ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი.

2.    საორგანიზაციო ჯგუფმა ერთი თვის ვადაში წარმოადგინოს კონფერენციის  პროგრამა და სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა საფინანსო დეპარტამენტში.
3.    დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს გაიხსნას საკონფერენციო შენატანებისათვის სპეციალური ქვეანგარიში და წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად განახორციელოს დაგეგმილი ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფა.
4.    დაევალოს ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს კონფერენციის სათანადო ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა და კონფერენციის ვებ-გვერდის მომზადება.
5.    დაევალოს მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტს კონფერენციის მონაწილეთა მატერიალურ-ტექნიკური და სატრანსპორტო მომსახურების უზრუნველყოფა.
6.    დაევალოს თსუ გამომცემლობას საკონფერენციო მასალების დაბეჭდვის უზრუნველყოფა.
7.    დაევალოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტს უზრუნველყოს კონფერენციის სათანადოდ გაშუქება.
8.    კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტს.
9.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
10.    დაევალოს კანცელარიას  ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
11.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.რექტორი                                                                                      ალექსანდრე კვიტაშვილი
« უკან დაბრუნება