2010-03-23
ბრძანება №:60/02-01

ქ. თბილისში, მე-2, მე-6 მე-10 (მაღლივი), მე-11 სასაწავლო კორპუსებში და საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში არსებული ფართების იჯარის ფორმით გადაცემის მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ სწრაფი კვებისა და გამაგრილებელი სასმელების აპარატის განსათავსებლად

ქ. თბილისში, მე-2, მე-6 მე-10 (მაღლივი), მე-11 სასაწავლო კორპუსებში და საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში არსებული ფართების იჯარის ფორმით გადაცემის მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ სწრაფი კვებისა და გამაგრილებელი სასმელების აპარატის განსათავსებლად


 „უმაღლესი განათლების შეხახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების საფუძველზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 02.02.2010 წლის №24-09-5/1499 და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 10.02.2010 წ. №16/182/9-10 მოწერილობებიდან და წარმომადგენლობითი საბჭოს 24.12.2009 წლის №23 ოქმით მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.    გამოცხადდეს კონკურსი ქ. თბილისში, მე-2, მე-6 მე-10 (მაღლივი), მე-11 სასაწავლო კორპუსებში და საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში არსებული ფართების იჯარის ფორმით გადაცემის მიზნით სწრაფი კვებისა და გამაგრილებელი სასმელების აპარატის განსათავსებლად.
2.    დამტკიცდეს საკონკურსო პირობები დანართი №1-ის შესაბამისად.
3.    ბრძანება საჯარო გაცნობისათვის გამოქვეყნდეს გაზეთ „24 საათში“ და განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე.
4.    კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი                            რომან ხარბედია

« უკან დაბრუნება