2012-04-17
ბრძანება №:131/02-04

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II და IV სემესტრის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების შესახებ

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II და IV სემესტრის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების შესახებ
   "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის  28 დეკემბრის #208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების,   24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის #47/01-01  და  27 მარტის #50/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2012 წლის 14 აპრილის #8895/02 დასკვნის,  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ნ. ბელქანიას 2012 წლის  29 მარტის  #7619/02  წარდგინების   საფუძველზე,
                                ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,   2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  II სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

ა)    ხეტეშვილი ნინო _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება;

ბ)    თოქმაზიშვილი მარიამი _1406.05 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია;

გ)  ხოჯანაშვილი ლაშა _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა;

დ) მალანია მარიამი _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია;

ე)  კარანაძე გიორგი _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ მედია და ახალი ტექნოლოგიები;

ვ) გვალია ანა _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ ინფორმაციული საზოგადოება და მედიის სოციოლოგია;

ზ) გოძელანძე სალომე _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია;

თ) შკუბულიანი თამთა _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა;

ი) ჯიქია დეა _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ კონფლიქტების ანალიზი და მართვა;

კ) მარჯანიძე ნინო _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ საზოგადოებრივი გეოგრაფია;

ლ) ბენდელავა ლია _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება;

მ) დეისაძე  გვანცა _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია;

ნ) დავლაშერიძე ნათია _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები;

ო) მღვდელაძე ნინო _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ საჯარო მმართველობა.
   

2.    მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,   2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის IV სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

ა) ჩუბინიძე დიმიტრი _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ანთროპოლოგია: ინტერდისციპლინური კვლევები;

ბ) ნარიმანიშვილი თამთა _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია;
 
გ) გელაშვილი თამარ _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ მედია და ახალი ტექნოლოგიები;
 
დ) მდინარაძე ნინო _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა  _ განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა;  

ე) მაჭარაძე ნანა _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ მედიისა და კომუნიკაციის სოციოლოგია;
 
ვ) მოსიაშვილი ჟანა _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია;
 
ზ) მამუჩიშვილი ნელი _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ კონფლიქტების ანალიზი და მართვა;

თ) უბილავა ირაკლი _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ პოლიტიკური  მეცნიერება;

ი) თორაძე კახაბერი _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ საზოგადოებრივი გეოგრაფია;

კ) აგარონოვი სერგო _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები;

ლ) ციციშვილი ლევანი _ 703.13 ლარი, ძაძამია გიორგი _ 703.12 ლარი სამაგისტრო პროგრამა _ პოლიტიკური თეორია;
    
მ) წიწილაშვილი ნინო _ 1406.25 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია;
    
ნ)  ბუაძე ანა – 703.12 ლარი, ძიმისტარიშვილი მარიამ _ 703.13 ლარი, სამაგისტრო პროგრამა _ შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია;

ო)  ღლონტი -კეკელიძე თამთა _ 1406.25 ლარი სამაგისტრო პროგრამა _ ჟურნალიზმი და მასკომუნიკაცია;
 
პ) კაციტაძე თამთა _ 1406.25 ლარი,  სამაგისტრო პროგრამა _ საერთაშორისო პოლიტიკა და დიპლომატია.
   
3. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები    მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
5. ბრძანების  ყველასათვის   ხელმისაწვდომ   ადგილზე    განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
6. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                               დავით ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება