2017-06-01
ბრძანება №:564/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტების და მაგისტრანტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტების და მაგისტრანტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის, რექტორის მოადგილის 2017 წლის 7 აპრილის №62/01-01 ბრძანებების,სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის რ. სანადირაძის 30.05.2017წ. №8057/10 დასკვნის, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის, დ. კორძაიას 16.05.2017წ. №7178/32 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 19997.95 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, მედიცინის ფაკულტეტის შემდეგი  ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტები და მაგისტრანტები:

#

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

თანხა


1

ფრანგულაშვილი

თეონა


1406,25

 

2

ქარქუსაშვილი

ნატო


1406,25

 

3

იმნაძე

ნინო


1406,25

 

4

გეგეშიძე

თამარ


1406,25

 

5

გელაშვილი

სალომე


1406,25

 

6

გზირიშვილი

თინათინ


1406,25

 

7

გოგნიაშვილი

თეონა


1406,25

 

8

ზურაბაშვილი

ლია


781

 

9

ძინძიბაძე

ნინო


781

 

10

ადამია

თამარი


781

 

11

მაჭარაძე

მირანდა


781

 

12

ახალაძე

გიორგი


390,8

 

13

ბურჭულაძე

ნინო


781

 

14

კვაჭანტირაძე

მაგდა


781

 

15

ქუთათელაძე

დავითი


781

 

16

წულაია

თამაზ


781

 

17

აბლოთია

ლაშა


390,8

 

18

ბლიაძე

კონსტანტინე


390,8

 

19

ჩაფიძე

ფიქრია


390,8

 

20

ღაჭავა

ზაზა


781

 

21

წკრიალაშვილი

გიორგი


781

 

22

ბინატოვა

ელფიდა


781

 


2.   დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები  ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტების და მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.

3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                  ნ.ოვსიანიკოვა
 « უკან დაბრუნება