2013-04-25
ბრძანება №:328/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

  "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის  28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების მე-2 მე-4 პუნქტების, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01  და 2013 წლის პირველი მარტის №29/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2013 წლის 17 მარტის №11736/02 წერილის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის ა. ხელაძის 2013 წლის 28 მარტის №9823/02  წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის   ფაკულტეტის შემდეგი    მაგისტრანტები:
 
 ა) ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა II სემესტრი
  
   ა.ა) დგებუაძე გვანცა _ 1406.25 ლარი;
   ა.ბ) ღუტიძე თამარ _ 1406.25 ლარი
   ა.გ) აბესაძე ნინო _ 1406.25 ლარი
   ა.დ) ლატარია სოფიკო _ 1406.25 ლარი
   ა.ე) მელიქიშვილი არჩილ _ 1406.25 ლარი
   ა.ვ) მორჩილაძე გიორგი _ 1406.25 ლარი
   ა.ზ) მჭედლიძე ნინო _ 1406.25 ლარი
  
.თ)ტეფნაძე ლევანი _ 1406.25 ლარი

 ბ) ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა IV სემესტრი
 
   ბ.ა) ნონიაშვილი ქეთევან _ 1406.25 ლარი
   ბ.ბ) ტურაშვილი თამთა _ 1406.25 ლარი
   ბ.გ) კუპრაშვილი ლელა _ 1406.25 ლარი
   ბ.დ) თოთლაძე ლალი _ 1406.25 ლარი
   ბ.ე) თევზაძე მარიამ _ 1406.25 ლარი
   ბ.ვ) კავთელაძე მერი _ 1406.25 ლარი
   ბ.ზ) ხარატიშვილი თამარ _ 703.12 ლარი
   ბ.თ) ლომიძე თეონა _ 703.12 ლარი


გ) ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა II სემესტრი

გ.ა) ბალანჩივაძე მარიამი _ 1406.25 ლარი
გ.ბ) შეკიშვილი ნანა _ 1406.25 ლარი
დ) ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა IV სემესტრი
დ.ა) მელითაური ნინო  _ 1406.25 ლარი
დ.ბ) კავლელაშვილი ნინო _ 1406.25 ლარი
დ.გ)  ჯაში სალომე _ 1406.25 ლარი


2.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.  ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  მოადგილე,                                    
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის                                      
მოვალეობის შემსრულებელი:                                   ე. ქემოკლიძე


« უკან დაბრუნება