2016-03-09
ბრძანება №:33/01-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო კურსის “საბაზისო თეორიული და პრაქტიკული კურსი თანამედროვე გენეტიკაში ექიმებისა და ბიოლოგებისათვის” დამტკიცების შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო კურსის “საბაზისო თეორიული და პრაქტიკული კურსი თანამედროვე გენეტიკაში ექიმებისა და ბიოლოგებისათვის” დამტკიცების შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველი ნაწილის, 57-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების   მინისტრის  2013 წლის 11  სექტემბრის  №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის ,,ა”, ,,პ" ქვეპუნქტებისა და მე-9 პუნქტის, უწყვეტი განათლების ცენტრის უფროსის 2016 წლის 04   მარტის  №9839/02 წერილის საფუძველზე,
                        
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო კურსის “საბაზისო თეორიული და პრაქტიკული კურსი თანამედროვე გენეტიკაში ექიმებისა და ბიოლოგებისათვის”  (დანართი 1);
2. დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების განთავსება ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე;
3. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე;
4. ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე. 
 


რექტორი, პროფესორი                          აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა      
             

საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების

სასერტიფიკატო კურსი

კურსის სახელწოდება:

საბაზისო თეორიული და  პრაქტიკული  კურსი თანამედროვე გენეტიკაში ექიმებისა და ბიოლოგებისათვის

Theoretical and practical course in modern genetic for doctors and biologists

კურსის მოცულობა:

 

საკონტაქტო – 30 სთ (სალექციო – 12სთ; პრაქტიკულ–სასემინარო – 18 სთ)

კურსის ხელმძღვანელი

 

თეიმურაზ ლეჟავა, სრული პროფესორი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,   ბიოლოგიის დეპარტამენტი, გენეტიკის კათედრა

ტელ : 2 30 41 70 ელ ფოსტა : lezhavat@yahoo.com

კურსის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსები (გთხოვთ, თან დაურთოთ CV )

 

  პროფ . თეიმურაზ ლეჟავა – გენეტიკა

  ასოც. პროფ. თინათინ ჯოხაძე – გენეტიკა

  ასისტენეტ - პროფესორი  მაია გაიოზიშვილი – გენეტიკა

  ბიოლ.მეც.დოქტორი თამარ ბუაძე – გენეტიკა

(იხილეთ თანდართული CV - დანართი 1)

სწავლების ენა:

 

ქართული

სამიზნე ჯგუფი:

 

საშუალო სამედიცინო პერსონალი; მედიცინის,  ბიოლოგიისა და ზოოტექნიკა–ვეტერინარიის ბაკალავრები, მაგისტრები და დოქტორანტები

კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის:

უმაღლესი განათლება - სამედიცინო ან  ბიოლოგია

კურსის მიზანი:

 

აღნიშნული კურსის სწავლება ითვალისწინებს სალექციო თემების შესაბამისად პრაქტიკულ მეცადინეობებზე ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარებას . მსმენელები შეისწავლიან გენებისა და ქრომოსომათა  სტრუქტურისა და ფუნქციური მდგომარეობის თანამედროვე მონაცემებს. ადამიანის ქსოვილოვან კულტურებ ში მიმდინარე რეპლიკაციის , მუტაციის , რეპარაციული პროცესების   მოლეკულურ საფუძვლებს , გენთა კომბინატორული ცვალებადობის მემკვიდრეობითობის დადგენისა და აღრიცხვის მეთოდებს ; გენურ ინჟინერიაში გამოყენებულ მეთოდურ ხერხებს .

სწავლის შედეგები:

 

თანამედროვე  სამედიცინო დაწესებულებების საკვლევ–სადიაგნოზო ლაბორატორიების, ზოოსავეტერინარო და გარემოსდაცვითი სამსახურებისათვის აუცილებელი თეორიული გენეტიკის, გენეტიკური კვლევის მეთოდების: მუტაციათა დეტექციის, პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR),  ქრომატიდთაშორისი გაცვლების, უჯრედებში სინთეზური პროცესების აქტივობის აღმრიცხველი გენეტიკური მეთოდების,    ფლუორესცენტული in situ ჰიბრიდიზაციის (FISH) მეთოდის,   ქსოვილოვანი კულტურების, გენეალოგიური,  ქრომოსომათა ბენდირების – Ag-, C, G და კარიოტიპირების  მცოდნე კვალიფიციური კადრების მომზადება, რაც უზრუნველყოფს სამედიცინო საკვლევ–სადიაგნოზო ლაბორატორიების, ზოოსავეტერინარო და გარემოსდაცვითი სამსახურებისათვის  შესაბამისი ცოდნით აღჭურვილი პერსონალით დაკომპლექტებას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

 

სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება შემდეგი მეთოდები: ლექცია, პრეზენტაცია, სასემინარო მუშაობა - დისკუსია, პრაქტიკული მეცადინეობა .

მსმენელის შეფასების სიტემა:

 

დასწრება   -   10%

აქტივობა  -       40%

(აქედან - თეორიული სალექციო თემების ცოდნა – 10 %; პრაქტიკული მეთოდების ცოდნა – 30 %)

პრეზენტაცია - 10%

საბოლოო გამოცდა - 40%

სერტიფიკატის მინიჭების მოთხოვნები:

 

სერტიფიკატის მისანიჭებლად აუცილებელია საბოლოო ჯამური ქულა %-ებში შეესაბამებოდეს 60-ს

 

კურსის განხორციელებისათვის საჭირო მატერიალურ–ტექნიკური რესურსები:

 

აუდიტორია შესაბამისი აღჭურვილობით: კომპიუტერი, პროექტორი.

პრაქტიკული მეცადინეობისათვის შესაბამისად აღჭურვილი გენეტიკის ლაბორატორია.

 

კურსის სტრუქტურა და შინაარსი

I მოდული (იმ შემთხვევაში თუ კურსი რამდენიმე მოდულისაგან შედგება)

(მიუთითეთ ძირითადი საკითხები, საათების რაოდენობა თითოეული საკითხისათვის,  ლიტერატურა)

#

თემა / სესია

საათების რაოდენობა თითოეული თემისათვის

მეთოდები

სასწავლო მასალა*

1

გენეტიკის განვითარების   ძირითადი ეტაპები . გენეტიკის საგანი მემკვიდრეობითობის უჯრედული და ქიმიური   სა ფუძვლები . დნმ - ის სტრუქტურა , დნმ - ის რეპლიკაცია ,   მიტოქონდრიული დნმ .

 

პრაქტიკული: გენეალოგიური მეთოდი. მისი მნიშვნელობა და  გამოყენების სფეროები. საგვარტომო ნუსხების შედგენა. ციტოგენეტიკური მეთოდები. პერიფერიული სისხლის ლიმფოციტების კულტივირება. კარიოტიპირება

5 სთ ( 2 სთ თეორიული + 3სთ პრაქტიკული)

ლექცია, პრეზენტაცია, სასემინარო მუშაობა, - დისკუსია, პრაქტიკული მეცადინეობა .

უჯრედის გენეტიკა , გვ . 5-38; 

სამედ. გენეტიკა მოლეკ. გენეტიკის საფუძვ.  გვ. 11-30; 33-41; 67-72; 128-139.

 

 

კონსპექტი პრაქტიკული მეცადინეობისათვის.

 

2

ქრომოსომათა ორგანიზაცია სტრუქტურული და ფაკულტატური ჰეტეროქრომატინი . გენომის   ორგანიზაცია ; გენის სტრუქტურა და ფუნქცია ; სატელიტური დნმ ; დისპერსული გენების ოჯახები . ფსევდოგენები ; ტელომერები .

 

პრაქტიკული: ქრომოსომათა დიფერენციული შეღებვის მეთოდები ( G- და C-, შვილეულ ქრომატიდთა დიფერენციული შეღებვის , ბირთვაკის ორგანიზატორთა გამოვლენის - Ag), მათი გამოყენების სფეროები და მნიშვნელობა

5 სთ ( 2 სთ თეორიული + 3სთ პრაქტიკული)

ლექცია, პრეზენტაცია, სასემინარო მუშაობა, - დისკუსია, პრაქტიკული მეცადინეობა .

ადამიანის გენეტიკა , გვ . 51-76;

უჯრედის გენეტიკა , გვ . 24-53; 89-98; 174-198;

სამედ . გენეტიკა მოლეკ . გენეტიკის საფუძვ .  გვ. 76-88; 95-107.

სამედ . გენეტიკა მოლეკ . გენეტიკის საფუძვ გვ .252-256.

კონსპექტი პრაქტიკული მეცადინეობისათვის.

 

3

ადამიანის გენომის პროექტი. ნიშანთა დამემკვიდრების კანონზომიერებები.

გენეტიკური ცვალებადობა (მუტაციები) და მისი აღდგენის ფორმები (რეპარაციები). 

 

პრაქტიკული: ქრომოსომული პრეპარატების ანალიზი და კარიოტიპირება, მუტაციათა დეტექცია,  აღრიცხვის მეთოდი დიფერენციულად  შეღებილ პრეპარატებზე.

5 სთ ( 2 სთ თეორიული + 3სთ პრაქტიკული)

ლექცია, პრეზენტაცია, სასემინარო მუშაობა, - დისკუსია, პრაქტიკული მეცადინეობა .

სამედ. გენეტიკა მოლეკ. გენეტიკის საფუძვ.  გვ. 517-549; 181-216.

სამედ . გენეტიკა მოლეკ . გენეტიკის საფუძვ . გვ .221-246;

კონსპექტი პრაქტიკული მეცადინეობისათვის .

 

4

ქრომოსომული დაავადებები: მიკროციტოგენური სინდრომები; ავტოსომურ ქრომოსომათა დარღვევები;  სასქესო ქრომოსომათა დარღვევები. მიტოქონდრიული დაავადებები: კერნ–საირის სინდრომი; პირსენის სინდრომი. დინამიკური მუტაციები

 

პრაქტიკული: დნმ-ს გამოყოფისა და დამუშავების მეთოდი. პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (პჯრ).

 

5 სთ ( 2 სთ თეორიული + 3სთ პრაქტიკული)

ლექცია, პრეზენტაცია, სასემინარო მუშაობა, - დისკუსია, პრაქტიკული მეცადინეობა .

სამედ. გენეტიკა მოლეკ. გენეტიკის საფუძვ. გვ. 273-295; 339-346.

4 Medical Genetics. გვ. 221-286

სამედ . გენეტიკა მოლეკ . გენეტიკის საფუძვ გვ . 224-226.

კონსპექტი პრაქტიკული მეცადინეობისათვის .

 

5

ადამიანის მონოგენური დაავადებები:  ნეიროფიბრომატოზი; მარფანის სინდრომი; ვილსონის დაავადება; დიუშენ–ბეკერის კუნთოვანი დისტროფია; მსხვრევადი X- ქრომოსომის სინდრომი; გენომური იმპრიტინგის დაავადებები; მულტიფაქტორული მემკვიდრეობითობა.

 

პრაქტიკული: ფლუორესცენტული in situ   ჰიბრიდიზაციის მეთოდი (FI S H).

5 სთ ( 2 სთ თეორიული + 3სთ პრაქტიკული)

ლექცია, პრეზენტაცია, სასემინარო მუშაობა, - დისკუსია, პრაქტიკული მეცადინეობა .

სამედ. გენეტიკა მოლეკ. გენეტიკის საფუძვ.  გვ. 299-334; 363-375.

სამედ . გენეტიკა მოლეკ . გენეტიკის საფუძვ გვ . 230-233.

კონსპექტი პრაქტიკული მეცადინეობისათვის .

 

6

მემკვიდრული დაავადებების მკურნალობა. გენეტიკური კონსულტირება.

 

პრაქტიკული: ამნიოციტების კულტივირება. მემკვიდრულ დაავადებათა პრენატალური დიაგნოსტირება.

5 სთ ( 2 სთ თეორიული + 3სთ პრაქტიკული)

ლექცია, პრეზენტაცია, სასემინარო მუშაობა, - დისკუსია, პრაქტიკული მეცადინეობა .

სამედ . გენეტიკა მოლეკ . გენეტიკის საფუძვ გვ . 551-561; 563-576.

კონსპექტი პრაქტიკული მეცადინეობისათვის .

 

 

·          გთხოვთ, დანართის სახით წარმოადგინოთ ერთ-ერთი თემის / სესიის სასწავლო მასალის სრული კომპლექტი.

 

 

 

 

                                                             

« უკან დაბრუნება