2018-08-31
ბრძანება №:777/01-04

7სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „სასტუმრო საქმის სპეციალისტი“ (IV საფეხური) 2018 წლის კურსდამთავრებულთა სახელზე პროფესიული დიპლომის გაცემის შესახებ

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  „სასტუმრო საქმის სპეციალისტი“
(IV საფეხური) 2018  წლის კურსდამთავრებულთა სახელზე პროფესიული დიპლომის გაცემის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილი, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი - მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის „ა“, „ბ“, „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტების, მე-9 და მე-11  პუნქტების, 43-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის, 2007 წლის 28 მარტის საქართველოს კანონი "პროფესიული განათლების შესახებ“ მე-101 მუხლის მე-2 პუნქტისა და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მ/შ-ის 2018 წლის    27 აგვისტოს №17236/29  წარდგინების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    გაიცეს პროფესიული დიპლომი მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  „სასტუმრო საქმის სპეციალისტი“ (IV საფეხური) 2018  წლის კურსდამთავრებულთა სახელზე, რომელთაც ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს 2018 წლის 25 ივნისის გადაწყვეტილებით (ოქმი №9) მიენიჭათ ,,სასტუმრო საქმის სპეციალისტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია’’:    
დიპლომი ჩვეულებრივი:

№        სახელი,       გვარი               პირადი №
1.        ეკატერინე     ახვლედიანი   
2.        რუსლან         თარხნიშვილი   
3.        ქეთევან         ლეკაშვილი   
4.        ირაკლი        ბექაური   
5.        ირმა              ნადირაძე   
6.        გიორგი        ასლანიშვილი   
7.        ელენე          დანელია   

2.    ბრძანების დაინტერესებული პირისათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
3.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
რექტორის მოადგილე                                 6     ალექსანდრე ცისკარიძე

« უკან დაბრუნება