2007-09-01
ბრძანება №:87/01-01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 2007-2008 სასწავლო წლისათვის სპეციალობაში მისაღები გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ (ბრძანება N87/01-01)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 2007-2008 სასწავლო წლისათვის სპეციალობაში მისაღები გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 2007-2008 სასწავლო წლისათვის სპეციალობაში მისაღები გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. დამტკიცდეს შემდეგი ფაკულტეტების მაგისტრატურაში მიმღები და სააპელაციო საუნივერსიტეტო კომისიები:

ა) ზუსტი და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ( დანართი 1)
ბ) ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ( დანართი 2)
გ) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ( დანართი 3)
დ) ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ( დანართი 4)
ე) იურიდიული ფაკულტეტის ( დანართი 5)
ვ) მედიცინის ფაკულტეტის ( დანართი 6)
ზ) ევროპული კვლევების ინსტიტუტის ( დანართი 7)

2. დაევალოს საერთო განყოფილებას (ნ. ოვსიანიკოვა), უზრუნველყოს ამ ბრძანების გადაცემა უნივერსიტეტის ფაკულტეტებისა და სტრუქტურული ერთეულებისათვის;
5. ბრძანება განთავსდეს თსუ-ს ვებგვერდზე.
6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: ფაკულტეტების დეცანის მოველაობის შემსრულებელთა წარდგინება.

რექტორი, პროფ. გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება