2014-06-26
ბრძანება №:99/01-01

"სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ” რექტორის 2014 წლის 5 ივნისის №79/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტის, “უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-9 მუხლის, ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის დეკანის თეიმურაზ ბერიძის 2014 წლის 16 ივნისის №18578/02 წერილის  საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

3. შევიდეს ცვლილება "სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ” რექტორის 2014 წლის 5 ივნისის №79/01-01 ბრძანებაში და ბრძანების მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
    "7. საკონკურსო დოკუმენტები 2014 წლის 7 ივლისისდან 2014 წლის 17 ივლისის ჩათვლით,  1000  დან  1800 საათამდე, მიიღება თსუ ეკონომიკისა  და ბიზნესის ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში, მისამართზე: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №13, უნივერსიტეტის XI კორპუსი,  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კანცელარია, ოთახი №428, ხოლო  2014 წლის 18 ივლისიდან 2014 წლის 25 ივლისის ჩათვლით, 1000  დან  1800 საათამდე _ თსუ ეკონომიკისა  და ბიზნესის  ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში, მისამართზე: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2, თსუ X კორპუსი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კანცელარია, ოთახი №310." 
2.  ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთში "თბილისის უნივერსიტეტი";
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს
   საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაგზავნის ფურცელში მითითებული    სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა;
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

რექტორი, პროფესორი                          აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

« უკან დაბრუნება