2015-09-30
ბრძანება №:1151/01-04

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე მაგისტრანტობის კანდიდატთა ჩარიცხვის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე მაგისტრანტობის კანდიდატთა  ჩარიცხვის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი,  54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის,   საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №224/ნ ბრძანების ,,უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ” მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტის,   მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტის, ,,აბიტურიენტებისათვის/მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის/სტუდენტებისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლების მინიჭების თაობაზე” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 24 სექტემბრის №1058 და №1062 ბრძანებების, ნიჯათ გულიევის, რევაზი სურგულაძის, ქამრან გასიმოვის, ორხან სულეიმანლი, ზამირ სალმანოვის, ახსარ სანაკოევის, ლუსინე ტუნიანის, ირინა ჩობანიანის, ანაჰიტ სარქისიანისა და თევოს მათევოსიანის (#28534/02, 01.09.15; 28537/02, 01.09.15; 28130/02, 01.09.15; 28530/02, 01.09.15; 29127/02, 03.09.15; 28529/02, 01.09.15; 28531/02, 01.09.15; 28532/02, 01.09.15 და 28536/02, 01.09.15) განცხადებების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. ჩაირიცხონ 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ინგლისურენოვან სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე "ეკონომიკა” საერთო სამაგისტრო  გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე მაგისტრანტობის შემდეგი კანდიდატები:
ა) ნიჯათ გულიევ (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქე; 
ბ) რევაზი სურგულაძე (საქართველოს მოქალაქე; 
გ) ქამრან გასიმოვ (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქე; პასპორტის                     
დ) ორხან სულეიმანლი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქე; პასპორტის                   
ე) ახსარ სანაკოევი (საქართველოს მოქალაქე; 
ვ) ლუსინე ტუნიანი (სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქე; პასპორტის 
ზ) ირინა ჩობანიან (სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქე; პასპორტის 
თ) ანაჰიტ სარქისიანი (სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქე; პასპორტის                    
ი) თევოს მათევოსიან (სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქე; პასპორტის                       
2.  ინფორმაცია საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში შესატანად        გაეგზავნოს სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს. 
4. ბრძანების დაინტერესებული პირებისათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


რექტორი, პროფესორი                            აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

« უკან დაბრუნება