2014-06-27
ბრძანება №:662/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 2014 წლის 7 აპრილის №154/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2014 წლის 19 ივნისის №19102/02  დასკვნის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  დეკანის თ. ბერიძის 2014 წლის 18 მაისის №18984/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის     შემდეგი მაგისტრანტები:

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა:
II სემესტრი
გვარი სახელი პირადი დაფინანსების ოდენობა
1. გურჯიძე თამთა         1406.25 ლარი
2. ბოლოკაძე ნატო               1406.25 ლარი
3. დავითაშვილი თამარ 1406.25 ლარი
4. მირცხულავა სულხან 1406.25 ლარი
5. კუპატაძე თამარი 1406.25 ლარი
6. კუპატაძე ნინო         1406.25 ლარი
7. ბრეგვაძე თათია         1406.25 ლარი
8 მათიაშვილი მარიამ 1406.25 ლარი
9 თუშიშვილი ნანა         1406.25 ლარი
10. ნოზაძე ნათია         1406.25 ლარი
11. კახნიაშვილი მარიამ 1406.25 ლარი
12. ნაცვლიშვილი თორნიკე 937.5 ლარი
13. ჩიქოვანი ანი                 937.5 ლარი

IV სემესტრი
გვარი სახელი პირადი დაფინანსების ოდენობა
14. ღუტიძე თამარ          1406.25 ლარი
15. აბესაძე ნინო          1406.25 ლარი
16. მორჩილაძე გიორგი  1406.25 ლარი
17. დგებუაძე გვანცა          1406.25 ლარი
18. ტეფნაძე ლევანი          1406.25 ლარი
19. ლატარია სოფიკო  1406.25 ლარი
20. ღამბაშიძე ქეთევან  1406.25 ლარი
21. ოდიშვილი ქრისტინე  1406.25 ლარი
22. ბერულავა ფიქრია  937.5 ლარი
23. ვეშაგური ეკატერინე  937.5 ლარი
24. გიორგაძე ტარიელი  937.5 ლარი


ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა:
II სემესტრი
გვარი სახელი პირადი # დაფინანსების ოდენობა
25. წოწოლაშვილი ანეტა 1406.25  ლარი
26. ოდიშელიძე ხატია 1406.25  ლარი
27. პატარიძე ბაკური 1406.25  ლარი
 28. მიქელაძე გიორგი 1406.25 ლარი

IV სემესტრი
გვარი სახელი პირადი # დაფინანსების ოდენობა
29. შეკიშვილი ნანა          1406.25 ლარი

ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამა
II სემესტრი
გვარი სახელი პირადი # დაფინანსების ოდენობა
30. გელბაქიძე თეონა    1406.25 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა  დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.     ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                  დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება