2017-12-01
ბრძანება №:263/02-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის განყოფილების ხელმძღვანელების შესარჩევად კომისიის შემადგენლობისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის განყოფილების ხელმძღვანელების  შესარჩევად კომისიის შემადგენლობისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ და ,,პ” ქვეპუნქტის, "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის განყოფილების ხელმძღვანელების შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის  22 ნოემბრის #252/02-01 ბრძანების მე-3 პუნქტის საფუძველზე,

                               ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის განყოფილების ხელმძღვანელების (უფროსი) შესარჩევად კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 
ა) ირინე დარჩია _ თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი _ კომისიის თავმჯდომარე 
ბ) მაია ჭელიძე _ (მდივანი) პერსონალის მართვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი _ კომისიის წევრი
დ) ლია ღლონტი _ ერაზმუს+-ის ეროვნული ოფისის კოორდინატორი _ კომისიის წევრი
დ) ელენე ჯიბლაძე _ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველოს უმაღლესი და პროფესიული განათლების პროექტის კოორდინატორი _ კომისიის წევრი 
ე) ნინო ჩიხლაძე _ თსუ მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი _ კომისიის წევრი
ვ) გიორგი მახარობლიშვილი – თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი _ კომისიის წევრი 
2. დამტკიცდეს სსიპ უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის განყოფილების ხელმძღვანელების (უფროსი) შესარჩევი კომისიის მუშაობის წესი (დანართი №1 );
3. ბრძანება განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა;
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.
        
 
ადმინისტრაციის ხელძღვანელი                                                                ნუნუ ოვსიანიკოვა

« უკან დაბრუნება