2013-04-25
ბრძანება №:329/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრების 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრების 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

  "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის #208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების მე-2 მე-4 პუნქტების, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის #47/01-01  და 2013 წლის პირველი მარტის #29/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2013 წლის 17 მარტის #11736/02წერილის,  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის ა. ხელაძის 2013 წლის 28 მარტის #9823/02  წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის შემდეგი ბაკალავრები:
 ა) II სემესტრი
   ა.ა) ამვროსოვი ნათია _ 421.87 ლარი;
   ა.ბ) ტალიკაძე ნინო _ 1406.25 ლარი
   ა.გ) მახარაშვილი ლიკა _ 421.87 ლარი
   ა.დ) გურაშვილი რუსუდან _ 421.87 ლარი
   ა.ე) ხურციძე მარიამი _ 421.87 ლარი
   ა.ვ) სირაძე თამარ _ 1406.25 ლარი
   ა.ზ) წულუკიძე მარიამი _ 1406.25 ლარი
   ა.თ) ჩაჩუა თეა _ 703.12 ლარი
   ა.ი) შარიქაძე თეონა _ 421.87 ლარი
   ა.კ) ჭანტურია მარიამი – 421.87 ლარი
   ა.ლ) მაღრაძე ნინო – 421.87 ლარი
   ა.მ) მაისურაძე ალექსანდრე – 421.87 ლარი
   ა.ნ) ხეთაგაშვილი ნინო – 984.37 ლარი
   ა.ო) ნუცუბიძე მარიამი – 1406.25 ლარი
   ა.პ) კურტანიძე მარიამ – 421.87 ლარი
   ა.ჟ) მუქერია თამარ – 1406.25 ლარი
   ა.რ) ქარენაშვილი ელენე – 1406.25 ლარი
   ა.ს)  ბარდაველიძე ანა _ 421.87 ლარი
   ა.ტ) მარღია ცოტნე – 703.12 ლარი
   ა.უ) გვრიტიშვილი ანა – 1406.25 ლარი

 ბ) IV სემესტრი
   ბ.ა) ახვლედიანი ანა – 421.87 ლარი
   ბ.ბ) ღლონტი სოფიკო – 421.87 ლარი
   ბ.გ) გაგუა მარიამ     – 1406.25 ლარი
   ბ.დ) შაკაია ხატია _ 421.87 ლარი
   ბ.ე) ვეფხვაძე ნუცა – 1406.25 ლარი
   ბ.ვ) ჯიბუტი შოთა – 421.87 ლარი
   ბ.ზ) დოღონაძე გვანცა – 421.87 ლარი
   ბ.თ) მათიაშვილი ნინო – 1406.25 ლარი
   ბ.ი) ტალაბაძე სალომე – 421.87 ლარი
   ბ.კ) ჟორჟიკაშვილი ნინო – 703.12 ლარი
   ბ.ლ) ბარბაქაძე თამარი _ 1406.25 ლარი
   ბ.მ) საგინაშვილი ნათია – 1406.25 ლარი

 გ) VI სემესტრი
გ.ა) მჭედლიძე ნიკოლოზ _ 703.12 ლარი
გ.ბ) ბურდული ანა _ 421.87 ლარი
გ.გ) დრიაშვილი ნინო  _ 421.87 ლარი
გ.დ) ხანიაშვილი გვანცა _  421.87 ლარი
გ.ე) ზერეკიძე თამარ _ 421.87 ლარი
გ.ვ) ტოკლიკიშვილი მარიამი _ 703.12 ლარი
გ.ზ) ჭყოიძე ლევანი _ 703.12 ლარი
გ.თ) ჩაგელიშვილი ანა _ 703.12 ლარი
გ.ი)  ბაქრაძე ნინო _ 984.37 ლარი
გ.კ)  აბულაძე მარიამ _ 421.87 ლარი
გ.ლ) ხოტენაშვილი ნანა _ 421.87 ლარი
გ.მ)  ბუგიანიშვილი ქეთი _ 703.12 ლარი
გ.ნ) ბუხაიძე ანა _ 703.12 ლარი
გ.ო) ფანჯავიძე ნინო _ 984.37 ლარი
გ.პ) ვაჩნაძე ალექსანდრე _ 703.12 ლარი
გ.ჟ) პაპაშვილი გვანცა _ 421.87 ლარი
გ.რ) ბურდიაშვილი ანა _ 421.87 ლარი
გ.ს) აბზიანიძე თამთა _ 421.87 ლარი
გ.ტ) ციხელაშვილი ფიქრია _ 703.12 ლარი
გ.უ) პირველი ნინო _ 421.87 ლარი
გ.ფ) ლუკაშვილი მარიამ _ 703.12 ლარი
გ.ქ) გოდერძიშვილი ლიკა _ 421.87 ლარი
გ.ღ) ვარდიაშვილი ნინო _ 421.87 ლარი
გ.ყ) ონიანი თამარი _ 703.12 ლარი
გ.შ) ზურაშვილი თამარ _ 421.87 ლარი
 
დ) VIII სემესტრი
დ.ა) ბერიაშვილი თეონა  _ 984.37 ლარი
დ.ბ) ლომთაძე ანა _ 421.87 ლარი
დ.გ)  ტაბატაძე სესილი _ 421.87 ლარი
დ.დ) დემეტრაშვილი გულიკო  _ 984.37 ლარი
დ.ე) აბესაძე ზვიადი _  703.12 ლარი
დ.ვ) თუშიშვილი ნანა _ 421.87 ლარი
დ.ზ) ურუშაძე მიხეილი _ 703.12 ლარი
დ.თ) მაჭარაშვილი თამარ _ 703.12 ლარი
დ.ი) წოწოლაშვილი ანეტა _ 421.87 ლარი
დ.კ) გურჯიძე თამთა _ 703.12 ლარი
დ.ლ) ჭარბაძე ნინო _ 703.12 ლარი
დ.მ) სირბილაძე მელანო _ 703.12 ლარი
დ.ნ)  ბერიკაშვილი ნატო _ 421.87 ლარი
დ.ო) ბოლოკაძე ნატო _ 703.12 ლარი
დ.პ) გოგუა ქრისტინე _ 421.87 ლარი
დ.ჟ) დავითაშვილი თამარ _ 703.12 ლარი
დ.რ) მეგრელიშვილი ქეთევან _ 421.87 ლარი
დ.ს) პატარიძე ბაკური _ 421.87 ლარი
დ.ტ) ლაშხია სალომე _ 421.87 ლარი
დ.უ) დემეტრაძე ნინო _ 421.87 ლარი
დ.ფ) ხითარიშვილი ნათია _ 984.37 ლარი
დ.ქ) ახვლედიანი სალომე _ 703.12 ლარი
დ.ღ) აბაშიშვილი ავთანდილ _ 421.87 ლარი

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

ე) II სემესტრი
   ე.ა) ევსეევი ანა _ 421.87 ლარი

ვ)  IV სემესტრი
ვ.ა) კიიანი მარია _ 703.12 ლარი
ვ.ბ) ფოცხვერაშვილი ანა _ 703.12 ლარი
ე.გ) ფრუიძე ელისო _ 421.87 ლარი
ვ.დ) სეხნიაშვილი გვანცა _ 421.87 ლარი
ვ.ე) ჯამრულიძე სოფიო _ 703.12 ლარი
ვ.ვ) ტაბატაძე რუსუდან _ 703.12 ლარი
ვ.ზ) კობახიძე ქეთევან _ 703.12 ლარი
ვ.თ) ღურწკაია მარიამ _ 1406.25 ლარი
   ვ.ი)  თარალაშვილი ანა _ 703.12 ლარი
   ვ.კ) პაპავა თამარი _ 703.12 ლარი

ზ)  VI სემესტრი
  ზ.ა) ხუბუა მარიამი _ 1406.25 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  მოადგილე,                                    
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის                                      
მოვალეობის შემსრულებელი:                                     ე. ქემოკლიძე
« უკან დაბრუნება