2013-04-25
ბრძანება №:331/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

    "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის  28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების, მე-2, მე-4 პუნქტების, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01  და 2013 წლის პირველი მარტის №29/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2013 წლის 22 აპრილის №12221/02 დასკვნის, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის დ. კორძაიას 2013 წლის  17 აპრილის №11725/02 წარდგინების  საფუძველზე,   
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ  საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, მედიცინის ფაკულტეტის შემდეგი ბაკალავრები:

 II სემესტრი
ა) ჩიხელიძე  თამარი                     708.40 ლარი

  VI სემესტრი
ა) ელისაბედაშვილი  ლიზი          497.45 ლარი
ბ) ბოიჩენკო   ანა                              356.80 ლარი
გ) ახალკაცი   მარიამ                      497.45 ლარი

  VIII სემესტრი
ა)  ბერია  ცირა                                  356.80 ლარი
ბ)  მუშკუდიანი  მარია                   708.40 ლარი
გ) სოფრომაძე    მარიამ                  497.45 ლარი
დ )ღონღაძე     თეონა                      708.40 ლარი

  X სემესტრი
ა) არაბული  ნათია                         281.25 ლარი
ბ) გორგოძე    ფიქრია                      333.0 ლარი
გ) იობიძე  სალომე                        474.0 ლარი
დ) მაჩიტიძე  სალომე                      474.0  ლარი
ე) ფერაძე   ნინო                              333.0 ლარი  


 XII სემესტრი
ა) გიორგობიანი  ხატია               240.0  ლარი
ბ) მაღრაძე  ნინო                            281.25 ლარი
გ) მელიქიძე   ნათია                      281.25  ლარი
დ) ქამუშაძე   ლანა                         474.0 ლარი

2.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა    დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე                          
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი                                   ე. ქემოკლიძე


« უკან დაბრუნება