2014-09-15
ბრძანება №:154/01-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წელს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღებ კონკურსანტთა გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 57-ე მუხლის, 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, თსუ აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 16 ივლისის #257 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების” მე-9 მუხლის მე-9.2 პუნქტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2014 წლის 10 სექტემბრის #5158/27-06 (კანც. რეგისტრაციის #28554/02) წარდგინების საფუძველზე

ვბრძანებ:

1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღებ კონკურსანტთა გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობა:

ა)    ფილოლოგია, ევროპული ლიტერატურა, ფილოსოფია, განათლების მეცნიერებები

1.    პროფ. დ. თვალთვაძე  _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,
(კომისიის თავმჯდომარე).
2.    პროფ. რ. გორდეზიანი _ სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე
3.    პროფ. ნ. გაფრინდაშვილი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე)
4.    ასოც. პროფ. დ. გარდავაძე _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი
5.    ასოც. პროფ. გ. შაბაშვილი - კომისიის მდივანი
6.    პროფ. თ. გამყრელიძე
7.    პროფ. ც. ბარამიძე
8.    პროფ. რ. ქურდაძე
9.    პროფ. ი. მერაბიშვილი
10.    პროფ. ა. სილაგაძე
11.    პროფ. კ. ლორია
12.    პროფ. ი. რატიანი
13.    პროფ. ე. ხინთიბიძე
14.    პროფ. ო. ბაქანიძე
15.    პროფ. ქ. გაბუნია
16.    პროფ. მ. გელაშვილი
17.    პროფ. მ. რუსიეშვილი
18.    პროფ. ლ. ქეცბა-ხუნდაძე
19.    პროფ. დ. გოცირიძე
20.    პროფ. მ. ფილინა
21.    პროფ. მ. ჯიქია
22.    პროფ. ს. შამანიდი
23.    ასოც. პროფ. ნ. ბასილაია
24.    ასოც. პროფ. თ. ბოლქვაძე
25.    ასოც. პროფ. კ. ბრეგაძე
26.    ასოც. პროფ. კ. გაბუნია
27.    ასოც. პროფ. ნ. გუნცაძე
28.    ასოც. პროფ. ნ. დარასელია
29.    ასოც. პროფ. რ. დოლიძე
30.    ასოც. პროფ. თ. დოლიძე
31.    ასოც. პროფ. მ. კობეშავიძე
32.    ასოც. პროფ. ქ. მარგიანი-სუბარი
33.    ასოც. პროფ. ლ. მინაშვილი
34.    ასოც. პროფ. ე. ნავროზაშვილი
35.    ასოც. პროფ. ქ. სიხარულიძე
36.    ასოც. პროფ. ნ. სულავა
37.    ასოც. პროფ. ნ. ტონია
38.    ასოც. პროფ. ნ. ეჯიბაძე
39.    ასოც. პროფ. მ. ნანობაშვილი
40.    ასოც. პროფ. ნ. წერეთელი
41.    ასოც. პროფ. მ. ჩუხუა
42.    ასოც. პროფ. ნ. ქიმერიძე
43.    ასოც. პროფ. ა. ხარანაული
44.    ასოც. პროფ. მ. ჯავახიძე
45.    ემერ. პროფ. ც. ახვლედიანი
46.    ემერ. პროფ. მ. ნიკოლეიშვილი
47.    ემერ. პროფ. თ. ქურდოვანიძე
48.    ასოც. პროფ. ი. დარჩია
49.    პროფ. დ. ჯალაღონია
50.    პროფ. ვ.რამიშვილი
51.    პროფ. ლ. ალექსიძე
52.    პროფ.აკაკი ულიჯანიშვილი
53.    ასოც. პროფ. მ. ბიჭაშვილი
54.    ასოც. პროფ. ა. ზაქარიაძე
55.    ასოც. პროფ. ნ. კვარაცხელია
56.    ასოც. პროფ. ი. ბრაჭული
57.    პროფ. ქ. ჭკუასელი
58.    ასოც. პროფ. ი. პეტრიაშვილი
59.    ემერ. პროფ. თ. კარანაძე
60.    ასოც. პროფ. ეთერ ღვინერია
61.    ასოც. პროფ. რუსუდან სანაძე

ბ) ისტორია, ანთროპოლოგია, არქეოლოგია და პალეოანთროპოლოგია, კულტურის კვლევები, რუსეთისმცოდნეობა, ამერიკისმცოდნეობა

1.    პროფ. თ. დუნდუა _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე (კომისიის თავმჯდომარე)
2.    პროფ. თ. პაპასქირი _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
3.    ასოც. პროფ. ქ. ხუციშვილი _ სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე)
4.    ნ. პოპიაშვილი _ კომისიის მდივანი.
5.    პროფ. გ. ალასანია
6.    პროფ. ლ. გორდეზიანი
7.    პროფ. მ. პაპაშვილი
8.    პროფ. ჯ. სამუშია
9.    პროფ. მ. ჩხარტიშვილი
10.    ასოც. პროფ. დიმიტრი შველიძე
11.    ასოც. პროფ. აპოლონ თაბუაშვილი
12.    პროფ. გ. ჯაფარიძე
13.    ასოც. პროფ. მ. ბახტაძე
14.    ასოც. პროფ. ჯ. კვიციანი
15.    პროფ.  ვ. ლიჩელი
16.    ასოც. პროფ. ზ. კვიციანი
17.    პროფ. რ. თოფჩიშვილი
18.    პროფ. ნ. ჩიქოვანი
19.    ემერიტ. პროფ. გ. ლორთქიფანიძე
20.    პროფ. ზ. სხირტლაძე
21.    ასოც. პროფ. ი. კოშორიძე
22.    ასოც. პროფ. მ. ციციშვილი
23.    ასოც. პროფ. დ. კანდელაკი
24.    პროფ. ვ. კაჭარავა
25.    პროფ. თ. კობახიძე
26.    ასოც. პროფ. ე. მეძმარიაშვილი
2.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
3.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
4.    ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე


რექტორი, პროფესორი             აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა


« უკან დაბრუნება