2013-04-23
ბრძანება №:310/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტების 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

  "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების მე-2, მე-4 პუნქტების, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის   №47/01-01  და 2013 წლის პირველი მარტის №29/01-01 ბრძანებების, იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების (30.10.2012წ ოქმი№12), სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის რ.სანადირაძის 2013 წლის 03.04.2013წ. №10514/02  დასკვნის, დეპარტამენტის უფროსის 16.04.2013წ №11459/02, იურიდიული  ფაკულტეტის  დეკანის ი.ბურდულის 21.03.2013წ. №9107/02, დეკანის მოადგილის გ.კვერენჩხილაძის 22.03.2013წ. №9139/02 და 12.04.2013წ. №11236 წარდგინებების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:
    
   ა)სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
1.    ინასარიძე თეონა ()    - 1406,25 ლარი    
2.    კიკაბიძე  გვანცა ()    - 1406,25 ლარი;    
3.    სარიშვილი მეგი ()    - 1406,25 ლარი;    
4.    თათარაშვილი ნინო () - 1406,25 ლარი;    
5.    კუხიანიძე  ირმა ()    - 1406,25 ლარი;    
6.    ჩადუნელი  გვანცა ()   - 1406,25 ლარი;    
7.    ჩიხრაძე  ქეთევანი ()    - 1406,25 ლარი;    
8.    დემეტრაშვილი  მაია () - 1406,25 ლარი;    
9.    სურმავა თამარ () - 1406,25 ლარი;    
10.    ჩხაიძე     ნინო  ()  - 1406,25 ლარი;    
11.    შეყილაძე  ხატია () - 1406,25 ლარი;    
12.    გაზდელიანი  მარიამი () - 1406,25 ლარი;    
13.    ბაქანიძე  მარიამი ()    - 1406,25 ლარი;    
14.    ტყეშელაშვილი  მარიამი () - 1406,25 ლარი;    
15.    ჩიტაშვილი  ივანე ()    - 1406,25 ლარი;    
16.    გაბრიელაშვილი  ნინო () - 1406,25 ლარი;    
17.    თაქთაქიშვილი  თამარ ()- 1406,25 ლარი;    
18.    ქოქრაშვილი  თამარი () - 1406,25 ლარი;    
19.    გაგნიძე  ემზარი () - 1406,25 ლარი;    
20.    ბეგიაშვილი  ნინო ()    - 1406,25 ლარი;    
21.    პაპაშვილი  თამარი () - 1406,25 ლარი;    
22.    ნადირაშვილი  ნინო () - 1406,25 ლარი;    
23.    ამირანაშვილი გიორგი () – 1406.25 ლარი
24.    პაპაშვილი  თამარ ()    - 568.15 ლარი;
    
ბ) საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
1.    გიგაშვილი    გიგა ()    - 1406,25 ლარი;            
2.    მელითაური    თეონა    () - 1406,25 ლარი;            
3.    გრიგოლაია    თამარ    () - 1406,25 ლარი;            
4.    ქვარაია    გიორგი () - 1406,25 ლარი;            
5.    ქოქაშვილი    ნატო ()    - 1406,25 ლარი;            
6.    დვალაძე    გიორგი () - 1406,25 ლარი;        
7.    ბილიხოძე მარიამ () - 1406,25 ლარი.        

   გ)   საერთო სამაგისტრო პროგრამა „საჯარო მმართველობა“
1.    ჯანჯღავა თინათინი () - 1406,25 ლარი;
2.    მარგიანი გიორგი ()  - 1406,25 ლარი;
3.    პაპაშვილი ქეთევანი ()  - 1406,25 ლარი.

2.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.  ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი:                                 ე. ქემოკლიძე


« უკან დაბრუნება