2014-12-22
ბრძანება №:976/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2014 წლის 11 დეკემბრის №202/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის 2014 წლის 18 დეკემბრის №43595/02 დასკვნის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორის დარეჯან თვალთვაძის 16.12.2014წ. №43169/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:

 

სახელი

გვარი

პირადი

სემესტრი

სამაგისტრო პროგრამა

დაფინანსება ( ლარი )

1

ხატიაშვილი

მარიამი


1

ამერიკისმცოდნეობა

1111.4

2

ლატარია

თამარ


1

ანგლისტიკა

1372.25

3

სულაბერიძე

სალომე


1

ანგლისტიკა

1406.25

4

ასლამაზიშვილი

გოგა


1

არაბისტიკა

260.85

5

ბერიკიშვილი

ვანო


1

არაბისტიკა

1406.25

6

გაბუნია

ანა


1

არქეოლოგია

555.7

7

გაგოშიძე

დავით


1

არქეოლოგია

555.7

8

ჩართოლანი

ნათია


1

ახალი და უახლესი ისტორია

1111.4

9

ნაზარეტიანი

მარინე


1

ბერძნულ - რომაული ფილოლოგია

260.85

10

ქუთელია

ნინი


1

ბერძნულ - რომაული ფილოლოგია

1406.25

11

თოლორაია

სალომე


1

გერმანული ფილოლოგია

1111.4

  12

სტეფანაშვილი

ნატალია


1

ებრაულ - არამეული ფილოლოგია

1111.4

13

სარიშვილი

სოფიკო


1

ეთნოლოგია

1111.4

14

ნოზაძე

ნინო


1

ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება   

555.7

15

ბერულავა

თინათინი


1

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

1406.25

16

კურტანიძე

ნინო


1

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

1406.25

17

ქევანიშვილი

მარიამ


1

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

487.7

18

ჭაჭუა

ანნა


1

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

1406.25

19

ხუტუნიშვილი

მარიამ


1

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

1406.25

20

ახვლედიანი

სოფიკო


1

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

782.65

21

თვალთვაძე

ანი


1

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1406.25

22

ქარქუსაშვილი

ნინო


1

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1406.25

23

წულუკიძე

სალომე


1

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1406.25

24

ნოზაძე

ნაიკო


1

ირანისტიკა

1406.25

25

წიქარიშვილი

ლია


1

ირანისტიკა

260.85

26

შარვაძე

ირაკლი


1

კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია

1111.4

27

ჯიქია

ანა


1

კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

1111.4

28

მამფორია

ნანა


1

რომანული ფილოლოგია

1406.25

29

ჭოლარია

მარიკა


1

რომანული ფილოლოგია

1372.25

30

მიქაძე

ეთერ


1

საქართველოს ისტორია

1111.4

31

გრიგოლაშვილი

გიორგი


1

ფილოსოფია

1111.4

32

გოჩიაშვილი

მერი


1

ქართული ლიტერატურა

816.55

33

ჯანგულაშვილი

ნათია


1

ქართული ლიტერატურა

1406.25სახელი

გვარი

პირადი

სემესტრი

სამაგისტრო პროგრამა

დაფინანსება

1

სინჯარაძე

ნინო


3

ამერიკისმცოდნეობა

1111.4

2

ღვალაძე

ნინო


3

ანგლისტიკა

1406.25

3

ვესელოვი

ანა


3

ანგლისტიკა

1406.25

4

ბარათაშვილი

ნინო


3

ანგლისტიკა

521.7

5

სუხიაშვილი

თეონა


3

არაბისტიკა

1111.4

6

თეთრუაშვილი

ანა


3

არქეოლოგია

555.7

7

ელიკაშვილი

ივანე


3

ახალი და უახლესი ისტორია

1111.4

8

ყალიჩავა

კახაბერ


3

ახალი და უახლესი ისტორია

1111.4

9

ბარჯაძე

ნინო


3

ბერძნულ - რომაული ფილოლოგია

260.85

10

კუპრაძე

რუსუდანი


3

ბერძნულ - რომაული ფილოლოგია

1406.25

11

მოსეშვილი

თინათინი


3

გერმანული ფილოლოგია

555.7

12

კეკელიძე

როლანდ


3

ეთნოლოგია

555.7

13

დორეული

სოფიო


3

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

816.55

14

სამხარაძე

სალომე


3

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

1406.25

15

სიმონიშვილი

მარი


3

თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1111.4

16

ბაცანაძე

ნინო


3

თურქული ფილოლოგია

555.7

17

კიკალიშვილი

მაგდა


3

ინტერკულტურული კვლევები ძველ და შუა საუკუნეების ისტორიაში

555.7

18

ყიფიანი

თინათინ


3

კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

555.7

19

დადუნაშვილი

ნინო


3

ლიტერატურათმცოდნეობა , ტექსტოლოგია და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე

1111.4

20

ბერუაშვილი

მარიამი


3

რომანული ფილოლოგია

1111.4

21

ცერცვაძე

სოფიკო


3

საქართველოს ისტორია

260.85

22

ჯღანჯღავა

ირადიონ


3

საქართველოს ისტორია

1406.25

23

ახალაძე

სოფიკო


3

ფილოსოფია

555.7

24

ქაროსანიძე

თამარ


3

ქართველური ენათმეცნიერება

555.7

25

ოჩხიკიძე

ციალა


3

ქართული ლიტერატურა

1111.4

26

პაპიაშვილი

მთვარისა


3

ძველი ენები და ცივილიზაციები

1111.4სახელი

გვარი

პირადი

სემესტრი

სამაგისტრო პროგრამა

დაფინანსება

1

ნადირაძე

ნათია


4

თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

555.7

 

2.   დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა  დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.  დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.   ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                 დ. ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება