2016-06-07
ბრძანება №:88/01-01

„ა(ა)იპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა მობილობის ელექტრონული პორტალის წარმოების წესის" დამტკიცების შესახებ“ რექტორის 2013 წლის 12 აგვისტოს №93/01-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ა(ა)იპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა მობილობის ელექტრონული პორტალის წარმოების წესის" დამტკიცების შესახებ“  რექტორის 2013 წლის 12 აგვისტოს №93/01-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილი, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი - მე-3 ნაწილების,  54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა”, "ბ”, "ო” და "პ” ქვეპუნქტების, მე-9 და   მე-15 პუნქტების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს შემდეგი ცვლილებები "ა(ა)იპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა მობილობის ელექტრონული პორტალის წარმოების წესის" დამტკიცების შესახებ“ რექტორის 2013 წლის                 12 აგვისტოს №93/01-01 ბრძანებაში:

ა) ბრძანების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:

„სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა მობილობის ელექტრონული პორტალის წარმოების წესის" დამტკიცების შესახებ“

ბ) ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:

„1. დამტკიცდეს „სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა მობილობის ელექტრონული პორტალის წარმოების წესი“ (დანართი N1).“

გ) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული N1 დანართის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:„სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა მობილობის ელექტრონული პორტალის წარმოების წესი“

დ) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული N1 დანართის პირველი მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:

დ.ა) „1. „სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა მობილობის ელექტრონული პორტალი (შემდგომში - „ელექტრონული პორტალი“) აერთიანებს სასწავლო პროცესის მართვის სისტემაში (შემდგომში - „რეესტრი“) ასახულ და შიდა მობილობის პროცესის მონაწილეთა მიერ რეგისტრირებულ მონაცემებს.“

დ.ბ) „3. ელექტრონულ პორტალზე მონაცემების ასახვა ხდება „სსიპ -                           ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო ერთეულიდან/პროგრამიდან სხვა საგანმანათლებლო ერთეულზე/პროგრამაზე გადასვლის წესის“ შესაბამისად.“

ე) ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული N1 დანართის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით: 
„ბ) საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი.“

2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება  დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
3. ბრძანების  ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


რექტორის მოვალეობის 
შემსრულებელი, პროფესორი დარეჯან თვალთვაძე

« უკან დაბრუნება