2020-02-18
ბრძანება №:37/01-01

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურის ამაღლებასთან დაკავშირებული მარეგულირებელი დოკუმენტების მოდიფიცირების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 28 თებერვლის N58/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურის ამაღლებასთან დაკავშირებული მარეგულირებელი დოკუმენტების  მოდიფიცირების მიზნით  სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 28 თებერვლის N58/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული   პირის   −   ივანე   ჯავახიშვილის   სახელობის   თბილისის   სახელმწიფო უნივერსიტეტის   წესდების   დამტკიცების   თაობაზე’’   საქართველოს   განათლებისა   და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის  №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  წესდების  მე- 14  მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტის, მე-9 და   მე-12 პუნქტების, უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 17 თებერვლის  №2817/10 წერილის საფუძველზე,


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1. შევიდეს  ცვლილება „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურის ამაღლებასთან დაკავშირებული მარეგულირებელი დოკუმენტების   მოდიფიცირების მიზნით  სამუშაო ჯგუფის  შემადგენლობის  დამტკიცების  შესახებ“  რექტორის 2019  წლის  28  თებერვლის N58/01-01 ბრძანებაში:

ა)  ბრძანების სათაური  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურის ამაღლებასთან დაკავშირებული მარეგულირებელი დოკუმენტების  შექმნისა და მოდიფიცირების მიზნით  სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“.

ბ) ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:


,,1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურის ამაღლებასთან დაკავშირებული მარეგულირებელი დოკუმენტების შექმნისა  დ ა  მოდიფიცირების მიზნით დამტკიცდეს სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:


ა) ნინო ოკრიბელაშვილი - რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში - სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე;
ბ) ირმა გრძელიძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
გ) ივანე    მინდაძე    -    ხარისხის    უზრუნველყოფის    სამსახურის    ინსტიტუციური განვითარებისა და ავტორიზაციის განყოფილების უფროსი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
დ) ირაკლი ღარიბაშვილი - ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ე) გიორგი ღვედაშვილი - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ვ) თამარ ზარანდია - იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ზ) ქეთევან ხუციშვილი - საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
თ)  დალი  კანდელაკი  -  საუნივერსიტეტო  სადისერტაციო  საბჭოს  აპარატის  უფროსი  - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ი) მარიამ გერსამია - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
კ) ნათია კუპრაშვილი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ლ) მარინა ნაცვალაძე - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
მ) დაჩი ჩიტაია - წარმომადგენლობითი  საბჭოს წევრი, სტუდენტი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ნ) იზა კასრაძე  - იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი - სამუშაო ჯგუფის წევრი.“.


2. დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების გადაცემა დაინტერესებულ პირთათვის.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანება ძალაში შედის  გამოცემისთანავე. 
რექტორი      გიორგი შარვაშიძე 
  
« უკან დაბრუნება