2015-06-05
ბრძანება №:591/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის  2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში  საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე 
 
  ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 ბრძანების, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 25 მაისის  №17246/02 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2015 წლის  29 მაისის  №17646/02 დასკვნის საფუძველზე,
                                
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 33609.16 ლარით (საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით), ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  შემდეგი ბაკალავრები:
ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა

VI სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

1.                    

გურაშვილი

რუსუდან

421.87

2.                    

ამვროსოვი

ნათია

421.87

3.                    

პაპიძე

ვერიკო

984.37

4.                    

ბესელია

თინათინ

703.12

5.                    

მახარაშვილი

ლიკა

421.87

6.                    

მარღია

ცოტნე

703.12

7.                    

ჭანტურია

მარიამი

421.87

8.                    

ექიზაშვილი

სალომე

421.87

9.                    

თვალაძე

სულიკო

703.12

10.                

ბარდაველიძე

ანა

421.87

11.                

კურტანიძე

მარიამ

421.87

 

 

  VIII სემესტრი


 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

1.

ჟორჟიკაშვილი

ნინო

703.12

2.

მაზმიშვილი

მარიამი

421.87

3.

კვანტალიანი

დალი

421.87

4.

ახვლედიანი

ანა

421.87

5.

ბერიშვილი

მაია

421.87

6.

დოღონაძე

გვანცა

421.87

7.

მახარაძე

ნიკა

421.87

8.

ფოლოდაშვილი

ანა

421.87

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

II სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

1.                    

ქუთათელაძე

თინიკო

421.87

2.                    

ბიბილეიშვილი

ნანა

421.87

3.                    

მექვაბიშვილი

თეონა

421.87

4.                    

ნიკოლაიშვილი

ანი

421.87

5.                    

ფარქოსაძე

ლელა

421.87

6.                    

მარდალეიშვილი

ანა

421.87

7.                    

ოქროპირიძე

მამუკა

421.875

8.                    

ჯაფარიძე

ხატია

703.12

9.                    

თავდუმაძე

ნათია

421.87

10.                

ბოლქვაძე

ავთანდილ

703.12

11.                

ხიდაშელი

თათია

421.87

12.                

ფაჩულია

თამთა

703.12

13.                

ნადირაძე

ნინო

703.12

14.                

გსოიანი

ანჟელა

703.12

 IV სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

1.

ყვავილაშვილი

მარიამი

421.87

2.

კენკიშვილი

ეკატერინე

421.87

3.

ბლიაძე

ლია

421.87

4

ტყეშელაშვილი

ნარგიზი

703.12

5.

კენკიშვილი

ელისაბედი

421.87

6.

ლაფაჩი

მარიამ

1406.25

7.

ვარდიაშვილი

ნინო

421.87

8.

ბაბუნაშვილი

თამარი

703.12

9.

თოთლაძე

ციალა

421.87

10.

ოთანაძე

ნათია

703.12

11.

ბუაძე

ნანი

703.12

 

 

VI სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

1.

რატიანი

რატი

1406.25

2.

ტალიკაძე

ნინო

703.125

3.

მაღლაფერიძე

ეკა

1406.25

4.

წულუკიძე

მარიამი

1406.25

5.

მჭედლიძე

ნადია

703.12

 

VIII სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

1.

მაილაშვილი

სოფიო

1406.25

2.

საგინაშვილი

ნათია

1406.25

3.

ბარბაქაძე

თამარი

1406.25


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა   დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                     დ. ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება