2012-04-23
ბრძანება №:138/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრების 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრების         2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

   "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის #208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების,  24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის #47/01-01  და 27 მარტის #50/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის  2012 წლის 12 აპრილის #8895/02 წერილის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის  რ. ბოჭორიშვილის 2012 წლის 2 აპრილის #7956/02  წარდგინების  საფუძველზე,
 
                               ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგი ბაკალავრები:
    II სემესტრი
 ა )    მიქაია ნანო _ 376 ლარი
 ბ) ბილანიშვილი ანი _ 376 ლარი
 გ) ეპრემიანი სტელა _ 376 ლარი
 დ) აფრასიძე მარიამი _ 376 ლარი
 ე) შენგელია მარიამ _ 376 ლარი
 ვ) სორდია ელენე _ 376 ლარი
 ზ) კოზმავა კესო _ 376 ლარი


   III სემესტრი
)    გესლაიძე ნინო _ 376 ლარი
)    ნადირაშვილი ნანა _ 376 ლარი
) ყელბერაშვილი მარიამი _ 376 ლარი

    IV სემესტრი
)    კობახიძე ნინო _ 376 ლარი
)    დოლიაშვილი ია _ 376 ლარი
გ) დვალი ნიკოლოზი _ 376 ლარი
დ) მელიქიძე ნათელა _ 376 ლარი
ე) კერესელიძე დავით _ 376 ლარი
ვ) კვასხვაძე ანა _ 376 ლარი

   VI სემესტრი
)    ლეკიაშვილი ლილი _ 376 ლარი
)    ბალავაძე შორენა _ 376 ლარი
გ) მაისურაძე მარი _ 376 ლარი
დ) დარჩია ნათია _ 376 ლარი
ე) შუბითიძე ლელა _ 376 ლარი
ვ) ჩიტიაშვილი ცოტნე _ 376 ლარი
ზ) ოზგებიშვილი მარიამ _ 376 ლარი
თ) რჩეულიშვილი ნინო _ 376 ლარი
ი) წოწოლაშვილი თეონა _ 376 ლარი
კ) მეფარიშვილი ნანა _ 376 ლარი
ლ) კურკუმული მარიამ _ 376 ლარი
მ) სოლომნიშვილი თეონა _ 376 ლარი
ნ) პაპუკაშვილი დიმიტრი _ 376 ლარი
ო) გელაშვილი ნონა _ 376 ლარი
პ) კოშკელი ნუნუ _ 376 ლარი
ჟ) სვანიძე შალვა _ 376 ლარი
რ) მუმლაძე გიორგი _ 376 ლარი

    VIII სემესტრი
)    ავსაჯანიშვილი ნინო _ 376 ლარი
)    დავთიანი არტურ _ 376 ლარი

 2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
 3. დაევალოს კანცელარიას აღნიშნული ბრაძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისათვის.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                   დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება