2012-12-18
ბრძანება №:524/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  ბაკალავრების 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

  "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის  28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01  და 27 მარტის №50/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2012 წლის 3 დეკემბრის №31288/02 და უფროსის მოადგილის   რ. სანადირაძის 17 დეკემბრის №32668/02  დასკვნების, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის ა. ხელაძის 2012 წლის 29 ნოემბრის №30982/02  და  დეკანის მოადგილის ა. მიქაბერიძის 13 დეკემბრის №32394/02 წარდგინებების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის შემდეგი ბაკალავრები:

 ა) III სემესტრი
   ა.ა) ქომეთიანი თინათინი - 703.12 ლარი;
   ა.ბ) ჯაშიაშვილი თამარ - 1406.25 ლარი
   ა.გ) ახვლედიანი ანა - 421.87 ლარი
   ა.დ) ღლონტი სოფიკო - 421.87 ლარი
   ა.ე) აბჟანდაძე ციცინო - 421.87 ლარი
   ა.ვ) მახარაძე ნიკა - 421.87 ლარი
   ა.ზ) შიუკაშვილი ნინო - 421.87 ლარი
   ა.თ) სოიტაშვილი თინათინ - 703.12 ლარი
   ა.ი) ბიძინაშვილი იოსებ - 1406.25 ლარი
   ა.კ) ტალაბაძე სალომე – 421.87 ლარი
   ა.ლ) ჯიბუტი შოთა – 421.87 ლარი
   ა.მ) ჟორჟიკაშვილი ნინო – 703.12 ლარი
   ა.ნ) მათიაშვილი ნინო – 1406.25 ლარი
   ა.ო) გუგუჩია ირაკლი – 703.12 ლარი
   ა.პ) ბურდული დავით – 421.87 ლარი
   ა.ჟ) დემეტრაშვილი ლიკა – 703.12 ლარი
   ა.რ) ჩაჩხიანი ანა – 421.87 ლარი
   ა.ს) სალიაშვილი ანა – 421.87 ლარი
   ა.ტ) გაგუა მარიამ – 1406.25 ლარი
   ა.უ) ჩხეტიანი ხატია – 421.87 ლარი
   ა.ფ) ფოცხორაია ნინო – 703.12 ლარი
   ა.ქ) მიქიაშვილი გიორგი – 703.12 ლარი
   ა.ღ) ტოპეშაშვილი ნინო – 984.37 ლარი
   ა.ყ) ზაკალაშვილი ციცინო – 421.87 ლარი
   ა.შ) შაკაია ხატია - 421.87 ლარი
   ა.ჩ) ნინო ხომასურიძე - 421.87 ლარი


 ბ) V სემესტრი
   ბ.ა) მღებრიშვილი მზია – 703.12 ლარი
   ბ.ბ) ხანიაშვილი გვანცა – 421.87 ლარი
   ბ.გ) ტოკლიკიშვილი მარიამი – 703.12 ლარი
   ბ.დ) ვაჩნაძე ალექსანდრე - 703.12 ლარი
   ბ.ე) ბურდული ანა – 421.87 ლარი
   ბ.ვ) მალაზონია თამუნა – 421.87 ლარი
   ბ.ზ) ვარდიაშვილი ნინო – 421.87 ლარი
   ბ.თ) კოვზირიძე ნინო – 703.12 ლარი
   ბ.ი) მჭედლიძე ნიკოლოზ – 703.12 ლარი
   ბ.კ) ლუკაშვილი მარიამ – 703.12 ლარი
   ბ.ლ) ბუგიანიშვილი ქეთი – 703.12 ლარი
   ბ.მ) ბუხაიძე ანა – 703.12 ლარი
   ბ.ნ) ხოშტარია ნანა – 421.87 ლარი
   ბ.ო) ჯიბლაძე გიორგი – 421.87 ლარი
   ბ.პ) გოდერძიშვილი ლიკა – 421.87 ლარი
   ბ.ჟ) ზერეკიძე თამარ - 421.87 ლარი
   ბ.რ) ბაქრაძე ნინო - 984.37 ლარი
   ბ.ს) აბზიანიძე თამთა - 421.87 ლარი
   ბ.ტ) ზურაშვილი თამარ - 421.87 ლარი
   ბ.უ) დათუაშვილი ავთანდილ - 421.87 ლარი
   ბ.ფ) პირველი ნინო - 421.87 ლარი
   ბ.ქ) ცხვედაძე გიგა - 421.87 ლარი
   ბ.ღ) ჭყოიძე ლევანი - 703.12 ლარი
   ბ.ყ) დათუაშვილი მიხეილ - 984.37 ლარი
   ბ.შ) ფანჯავიძე ნინო - 984.37 ლარი
   ბ.ჩ) ჭანტურია გიორგი - 421.87 ლარი
   ბ.ც) ჩაგელიშვილი ანა - 703.12 ლარი
   ბ.ძ) გორგოძე ანა - 703.12 ლარი
   ბ.წ) ბედოშვილი ბესიკი - 421.87 ლარი
   ბ.ჭ) გოგიტიძე ანა - 703.12 ლარი
   ბ.ხ) ციხელაშვილი ფიქრია - 703.12 ლარი
   ბ.ჯ) ებრალიძე ნათია - 984.37 ლარი
   ბ.ჰ) გურასპაშვილი ანი - 421.87 ლარი
   ბ.ჰ.ა)Qაბულაძე მარიამ - 421.87 ლარი
   ბ.ჰ.ბ) ბურდიაშვილი ანა - 421.87 ლარი
   ბ.ჰ.გ) დრიაშვილი ნინო - 421.87 ლარი
   ბ.ჰ.დ) ასათიანი ნიკოლოზ - 703.12
   ბ.ჰ.ე) ლონდარიძე მარიამ - 421.87 ლარი
   ბ.ჰ.ვ) მაღლაკელიძე სალომე - 421.87 ლარი
   ბ.ჰ.ზ) ნაცვლიშვილი თამარი - 984.37 ლარი
   ბ.ჰ.თ) პაპაშვილი გვანცა - 421.87 ლარი
   ბ.ჰ.ი) ჭელიძე ფიქრია - 703.12 ლარი
   ბ.ჰ.კ) შაქარაშვილი მარიამი - 703.12 ლარი
  ბ.ჰ.ლ) ქიქავა გვანცა - 421.87 ლარი
   ბ.ჰ.მ) ხოტენაშვილი ნანა - 421.87 ლარი
   ბ.ჰ.ნ) ჯაჯანიძე მარიამი - 703.12
   ბ.ჰ.ო) მარგველაშვილი გვანცა - 703.12
   ბ.ჰპ) თევზაძე თამთა - 421.87 ლარი


 გ) VII სემესტრი
გ.ა) ლომთაძე ანა - 421.87 ლარი
გ.ბ) ბოლოკაძე ნატო - 703.12 ლარი
გ.გ) მურადაშვილი ლევანი  - 703.12 ლარი
გ.დ) თუშიშვილი ნანა -  421.87 ლარი
გ.ე) მაჭარაშვილი თამარ - 703.12 ლარი
გ.ვ) გურჯიძე თამთა - 703.12 ლარი
გ.ზ)  აბესაძე ზვიადი - 703.12 ლარი
გ.თ)  სირბილაძე მელანო - 703.12 ლარი
გ.ი)  დემეტრაძე ნინო - 421.87 ლარი
გ.კ)  გაბრიჭიძე ნათია - 703.12 ლარი
გ.ლ) კაკულია ხატია - 421.87 ლარი
გ.მ)  მატიაშვილი მარიამი - 421.87 ლარი
გ.ნ) რობაქიძე ნინო - 421.87 ლარი
გ.ო) ტაბატაძე სესილი - 421.87 ლარი
გ.პ) ხითარიშვილი ნათია - 984.37 ლარი
გ.ჟ) დემეტრაშვილი გულიკო - 984.37ლარი
გ.რ) სტეფანაშვილი თამარ - 421.87 ლარი
გ.ს) მეგრელიშვილი ქეთევან - 421.87 ლარი
გ.ტ) პატარიძე ბაკური - 421.87 ლარი
გ.უ) ფარეხელაშვილი მადონა - 703.12 ლარი
გ.ფ) ბერიაშვილი თეონა - 984.37 ლარი
გ.ქ) ურუშაძე მიხეილი - 703.12 ლარი
გ.ღ) მაღლაკელიძე მარიამი - 421.87 ლარი
გ.ყ) ყანდიაშვილი სოფიო - 421.87 ლარი
გ.შ) ნაცვლიშვილი ნინო - 703.12 ლარი
გ.ჩ) ახვლედიანი სალომე - 703.12 ლარი
გ.ც) გორგოძე ნონა - 703.12 ლარი
გ.ძ) კიკორია გიგა - 421.87 ლარი
გ.წ) ჯინჭველაძე თეონა - 421.87 ლარი
გ.ჭ) უტიაშვილი ვაჟა - 421.87 ლარი
გ.ხ) ბერიშვილი თამარ - 703.12 ლარი
გ.ჯ) თურმანაული თამარ - 421.87 ლარი
გ.ჰ) ბერიძე თინათინ - 421.87 ლარი
გ.ჰ.ა) ბერიკაშვილი ნატო - 421.87 ლარი
გ.ჰ.ბ) მეძმარიაშვილი თინათინ - 421.87 ლარი
გ.ჰ.გ) შაშვიაშვილი გვანცა - 421.87 ლარი
გ.ჰ.დ) მუკუტაძე დალი - 984.37 ლარი
გ.ჰ.ე) მაკასარაშვილი რუსუდან - 703.12 ლარი
გ.ჰ.ვ) ყვავილაშვილი მარიამი - 421.87 ლარი
გ.ჰ.ზ) ლაშხია სალომე - 421.87 ლარი
გ.ჰ.თ) ლიპარტელიანი ლევანი - 421.87 ლარი
გ.ჰ.ი) გვილავა ხათუნა - 421.87 ლარი
გ.ჰ.კ) წოწოლაშვილი ანეტა - 421.87 ლარი
გ.ჰ.ლ) მირცხულავა სულხან - 703.12 ლარი

დ) VIII სემესტრი
დ.ა) წიკლაური ზაქრო  - 281.25 ლარი
დ.ბ) მაღრაძე გიორგი - 656.25 ლარი
   

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა
ე) III სემესტრი  
ე.ა) სეხნიაშვილი გვანცა - 421.87 ლარი
ე.ბ) კიიანი მარია - 703.12 ლარი
ე.გ) ფოცხვერაშვილი ანა - 703.12 ლარი
ე.დ) ტაბატაძე რუსუდან - 703.12 ლარი
ე.ე) ჯამრულიძე სოფიო - 703.12 ლარი
ე.ვ) ფრუიძე ელისო - 421.87 ლარი
ე.ზ) ლაკლაკიშვილი მამუკა - 703.12 ლარი
ე.თ) დათუკიშვილი ანა - 421.87 ლარი

ვ)  IV სემესტრი
  ვ.ა) ქართველიშვილი ვიქტორია - 984.37 ლარი

ზ) V სემესტრი
  ზ.ა)  ბრეგვაძე თამარი - 478.12 ლარი
  ზ.ბ) ხუბუა მარიამი - 1406.25 ლარი

თ) VII სემესტრი
თ.ა) ბაქარაშვილი გვანცა - 703.12 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება