2014-12-30
ბრძანება №:225/01-01

ევროპის ლექსიკოგრაფიული ასოციაციის (EURALEX) მე-17 საერთაშორისო კონგრესის ჩასატარებლად სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ

ევროპის ლექსიკოგრაფიული ასოციაციის (EURALEX) მე-17 საერთაშორისო კონგრესის   ჩასატარებლად სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საორგანიზაციო  კომისიის შექმნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,   საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის  #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტის,  მე-9  და მე-12 პუნქტების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული ცენტრის ხელმძღვანელის თინათინ მარგალიტაძის 2014 წლის 24 ივლისის  #22992/02 კორესპონდენციის  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

 1. ევროპის ლექსიკოგრაფიული ასოციაციის (EURALEX) მე-17 საერთაშორისო კონგრესის   ჩატარების მიზნით  შეიქმნას სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საორგანიზაციო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

  ა) ვლადიმერ პაპავა  - რექტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი - საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარე;
  ბ) დავით ჩომახიძე - ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი - საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
  გ) თინათინ მარგალიტაძე - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული ცენტრის ხელმძღვანელი - საორგანიზაციო კომისიის თანათავმჯდომარე;
  დ) ავთანდილ არაბული – სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი - საორგანიზაციო კომისიის წევრი;
  ე) დარეჯან თვალთვაძე - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი - საორგანიზაციო კომისიის წევრი;
  ვ) მანანა გელაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი - საორგანიზაციო კომისიის წევრი;
  ზ) მანანა რუსიეშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი - საორგანიზაციო კომისიის წევრი;
  თ) ლარს ტრაპ-იენსენი - დანიური ენის ინსტიტუტი, ევროპის ლექსიკოგრაფიული ასოციაციის პრეზიდენტი, დოქტორი - საორგანიზაციო კომისიის წევრი;
  ი) ანდრეა აბელი - ევროპის აკადემიის მეცნიერ-თანამშრომელი, ევროპის ლექსიკოგრაფიული ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, დოქტორი - საორგანიზაციო კომისიის წევრი;
  კ) კარლა მარელო - ტურინის უნივერსიტეტი,  ევროპის ლექსიკოგრაფიული ასოციაციის ყოფილი პრეზიდენტი, პროფესორი - საორგანიზაციო კომისიის წევრი;
  ლ) იოსტ გიპერტი – მაინის ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტი, პროფესორი - საორგანიზაციო კომისიის წევრი;
  მ)  პიუს ტენ ჰაკენი - ინსბრუკის უნივერსიტეტი, ევროპის ლექსიკოგრაფიული ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრი, პროფესორი - საორგანიზაციო კომისიის წევრი;
  ნ) მაია დავლიანიძე - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული ცენტრის რედაქტორი - საორგანიზაციო კომისიის წევრი;
  ო) ია ორმოცაძე - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული ცენტრის რედაქტორი - საორგანიზაციო კომისიის წევრი;
  პ)  დავით მაზიაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი, დოქტორი - საორგანიზაციო კომისიის წევრი;
  ჟ) თამარ გელაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - საორგანიზაციო კომისიის წევრი.

 2. კონგრესი ჩატარდეს 2016 წლის 6 - 10 სექტემბერს.
 3. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს საერთაშორისო კონგრესის   შენატანებისათვის სპეციალური ქვეანგარიშის გახსნა.
 4. დაევალოს მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტს საერთაშორისო კონგრესის მონაწილეთა მატერიალურ-ტექნიკური და სატრანსპორტო მომსახურების უზრუნველყოფა.
 5. დაევალოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტს უზრუნველყოს კონფერენციის გაშუქება.
 6. დაევალოს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტს უცხოელი სტუმრების მიღებისა და გაცილების ორგანიზების უზრუნველყოფა.
 7. დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების გადაცემა დაინტერესებულ პირთათვის.
 8. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
 9. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

რექტორი, პროფესორი                          აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა « უკან დაბრუნება