2010-04-21
ბრძანება №:81/02-01

ქ. თბილისში, მე-2, მე-6 მე-10 (მაღლივი), მე-11 სასაწავლო კორპუსებში და საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში არსებული ფართების იჯარის ფორმით გადაცემის მიზნით დაზუსტებული პირობით კონკურსის გამოცხადების შესახებ სწრაფი კვებისა და გამაგრილებელი სასმელების აპარატის განსათავსებლად

ქ. თბილისში, მე-2, მე-6 მე-10 (მაღლივი), მე-11 სასაწავლო კორპუსებში და საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში არსებული ფართების იჯარის ფორმით გადაცემის მიზნით დაზუსტებული პირობით კონკურსის გამოცხადების შესახებ სწრაფი კვებისა და გამაგრილებელი სასმელების აპარატის განსათავსებლად


„უმაღლესი განათლების შეხახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების საფუძველზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 02.02.2010 წლის №24-09-5/1499 და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 10.02.2010 წ. №16/182/9-10 მოწერილობებიდან და წარმომადგენლობითი საბჭოს 24.12.2009 წლის №23 ოქმით მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

  1. გამოცხადდეს დაზუსტებული პირობით კონკურსი ქ. თბილისში, მე-2, მე-6 მე-10 (მაღლივი), მე-11 სასაწავლო კორპუსებში და საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში არსებული ფართების იჯარის ფორმით გადაცემის მიზნით სწრაფი კვებისა და გამაგრილებელი სასმელების აპარატის განსათავსებლად.
  2. დამტკიცდეს დაზუსტებული საკონკურსო პირობები დანართი №1-ის შესაბამისად.
  3. ბრძანება საჯარო გაცნობისათვის განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, განაცხადი კონკურსთან დაკავშირებით გამოქვეყნდეს გაზეთ „24 საათში“.
  4. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.
  5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი                            რომან ხარბედია

« უკან დაბრუნება