2010-01-21
ბრძანება №:03/01-01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთააკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთააკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

    "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის,     34-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, 35-ემუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის #91 დადგენილებით მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის #13 სხდომის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ" მე-4, მე-6, მე-11, მე-15 მუხლების, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის  დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულების 2009 წლის 13 ნოემბრის   #215/02-01 ბრძანების საფუძველზე

                            ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    გამოცხადდეს კონკურსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ- პროფესორთა ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად;
2.    ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 2 წლის ვადით შეიძლება არჩეულ     იქნას დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი ან დოქტორანტი;
3.    კონკურსი გამოცხადდეს 2010 წლის 21 იანვარს, დოკუმენტაციის წარმოდგენის  ვადა განისაზღვროს 2010 წლის 22 თებერვლიდან      2010 წლის 9 მარტამდე, კონკურსი ჩატარდეს საბუთების მიღების დასრულებიდან არანაკლებ 1 და არაუგვიანეს 2 თვის ვადაში;
4.    კონკურსი ცხადდება იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ  მიმართულებებზე:

სისხლის სამართლის მიმართულება – 2 საშტატო ერთეული;
სამართლის მეთოდების მიმართულება - 1 საშტატო ერთეული;
 
5.    ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე ხელფასი განისაზღვრება თვეში   არანაკლებ 675 (ექვსას სამოცდათსუთმეტი) ლარით;
6.     ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატი ვალდებულია   წარმოადგინოს:
       ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
       ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
       გ) ავტობიოგრაფია (CV);
       დ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის  (დოკუმენტების) ასლი ან დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
       ე) სამოტივაციო წერილი;

7.     საკონკურსო დოკუმენტების მიღება იწარმოებს თსუ-ის იურიდიულ ფაკულტეტზე,  2010  წლის  22  თებერვლიდან  2010 წლის 9 მარტამდე. თბილისი ი. ჭავჭავაძის გამზ. #3  (II კორპუსი) 1 სართული (იურიდიული ფაკულტეტის კანცელარია) ოთახი #117;
8.   ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთ "თბილისის უნივერსიტეტში" და    განთავსდეს თსუ-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე
 9.   ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: იურიდიული ფაკულტეტის  დეკანის წარდგინება #682/02 14.01.2010წ.რექტორი, პროფესორი 
                                            გ. ხუბუ
 

« უკან დაბრუნება