2018-06-28
ბრძანება №:156/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლგიის ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლგიის  ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 373 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის    11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის  მე-8 პუნქტის ,,ა“, ,,პ“ და "ზ" ქვეპუნქტებისა და მე-9 პუნქტის, ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესისა და სამეცნიერო თანამდებობების დაკავების დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის N63/2017 დადგენილების დანართი N1-ის მე-6 მუხლის მე-17 პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის, მე-18 და მე-20 პუნქტების, მე-7 მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლგიის ინსტიტუტის დებულების, მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტის,  მე-10 მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის შესარჩევი კომისიის თავმჯდომარის ზ. აბაშიძის 2018 წლის  14 ივნისის N11583/10-02 წარდგინების (თან ერთვის ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის  2018 წლის  14 ივნისის  სხდომის შემაჯამებელი ოქმი ) საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლგიის ინსტიტუტის  სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები  ნაწილობრივ  (შემაჯამებელი ოქმი) განყოფილებების მიხედვით და განისაზღვრონ არჩეულად ქვემოჩამოთვლილი პირები შემდეგი შემადგენლობით: 

                      ძველი  ქვეყნების  ისტორიის განყოფილება
1.ქავთარაძე გიორგი- მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული  (10 წლის ვადით);
2. ბახსოლიანი ნანა - მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
        

     
                   შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილება

3.კვაჭანტირაძე ეკა - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);
4.გოილაძე  ვახტანგ -მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული  (10 წლის ვადით)
 5. ქუთათელაძე ქეთევან  - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
6. ქადაგიძე მარინე  -უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 საშტატო ერთეული;
7.გაბისონია პაპუნა - მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
8.გოგოლაძე მედეა - მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;

         ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილება

  9. კიკნაძე ვაჟა - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი  - 1 საშტატო ერთეული  (უვადო).
10.ჭუმბურიძე დოდო - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი  - 1 საშტატო ერთეული   (10წლის   ვადით);
 11. ბუბულაშვილი ელდარ - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი  - 1 საშტატო ერთეული  (10  წლის ვადით);
 12.გელაშვილი გია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
 13.ქოქრაშვილი ხათუნა -უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
 14.მიქიაშვილი ლელა -  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
 15.  სონღულაშვილი ნატო - მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
 16.არაბიძე ირინა  - მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
 17.ტყავაშვილი მზია - მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;  

           საქართველოს ეთნოლოგიის  განყოფილება

       18.მინდაძე ნინო - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული  (10 წლის ვადით);
19.იოსელიანი ხათუნა  -მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი  - 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);   
20. გუჯეჯიანი როზეტა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
21.ჩირგაძე ნინო - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;  22.ალავერდაშვილი ქეთევან -უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;     23.აზიკური ნაზი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 საშტატო ერთეული;
24. მამარდაშვილი  გიორგი - მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
25. ნებიერიძე ლელა - მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;                           

                        კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილება

 26. ოქრუაშვილი სალომე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი  - 1 საშტატო ერთეული (10  წლის ვადით);
 27. ჯანიაშვილი ლავრენტი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი  - 1 საშტატო ერთეული (10  წლის ვადით);
 28.ჯალაბაძე ნათია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
 29.კვაშილავა ირმა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;


                         ანთროპოლიგიური კვლევის ლაბორატორია

30.ჭითანავა დავით - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
31. ლალიაშვილი შორენა -მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;   
             

2. კონკურსის შედეგები ძალაში შევიდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის  ინსტიტუტის კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232  მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.
3. დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტმენტს შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება სამეცნიერო პერსონალთან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის  ინსტიტუტის  კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232 მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.  
4.  ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. წინამდებარე ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს. 
6.  ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოცემისთანავე.რექტორი                                                                გიორგი  შარვაშიძე 

« უკან დაბრუნება