2016-12-26
ბრძანება №:1135/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტების და მაგისტრანტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტების და მაგისტრანტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2016 წლის №183/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2016 წლის 23 დეკემბრის №45938/02 დასკვნის, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის, პროფესორის დ.კორძაიას 20.12.2016წ. №45398/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 19741 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, მედიცინის ფაკულტეტის შემდეგი ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტები და მაგისტრანტები:


#

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

თანხა

 

 

1

ფრანგულაშვილი

თეონა

26001025178

1406,25

 

 

2

ქარქუსაშვილი

ნატო

24001040541

1406,25

 

 

3

იმნაძე

ნინო

01030026204

1406,25

 

 

4

გეგეშიძე

თამარ

02001018952

1406,25

 

 

5

გელაშვილი

სალომე

43001040539

1406,25

 

 

6

გზირიშვილი

თინათინ

40001007775

1406,25

 

 

7

გოგნიაშვილი

თეონა

01024069286

1406,25

 

 

8

აბესაძე

ანი

36001050300

887,50

 

 

9

მაღლაკელიძე

მალი

60001088682

887,50

 

 

10

ღაჭავა

ზაზა

19001103318

887,50

 

 

11

დავითაძე

მაია

61001053050

887,50

 

 

12

ძინძიბაძე

ნინო

01019081557

887,50

 

 

13

ქათამაძე

დავითი

33001070863

887,50

 

 

14

ქუთათელაძე

ნინო

01017051696

887,50

 

 

15

ლანჩავა

თამარი

62005030248

887,50

 

 

16

ბახტაძე

თამარი

01208065831

418,50

 

 

17

როგავა

ნუკრი

01801123504

887,50

 

 

18

გიგინეიშვილი

ქეთო

01024081094

370

 

 

19

ყოჩიაშვილი

ანა

14001028494

468,75

 

 

20

თვალოძე

ხატია

60001157324

652,50

 

 
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტების და მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                ნ. ოვსიანიკოვა                         

« უკან დაბრუნება