2017-12-20
ბრძანება №:273/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში – შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმები) დამტკიცების შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში – შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმები) დამტკიცების შესახებ

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 373  მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“, ,,პ“ და "ზ" ქვეპუნქტებისა და მე-9 პუნქტის, ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესისა და სამეცნიერო თანამდებობების დაკავების დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის №63/2017 დადგენილების დანართი №1-ის მე-6 მუხლის მე-17, მე-18 და მე-20 პუნქტების, მე-7 მუხლის, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დებულების, მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტის, მე-10 მუხლისა და შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის და კომისიის თავმჯდომარის 2017 წლის 10 ნოემბრის №22252/10, 2017 წლის 15 დეკემბრის  № 23262/10 წერილების (თან ერთვის ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის  შემაჯამებელი ოქმები) საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის   ინსტიტუტის  სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (შემაჯამებელი ოქმები) განყოფილებების მიხედვით და განისაზღვრონ არჩეულად ქვემოჩამოთვლილი პირები შემდეგი შემადგენლობით:


      
ქართული ლიტერატურის  განყოფილება

1.    ნინიძე მაია - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული  (10 წლის ვადით);
2.    მენაბდე დარეჯან - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);
3.    ჯალიაშვილი მაია - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);
4.    კუჭუხიძე გოჩა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
5.    კვატაია მანანა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი   1 საშტატო ერთეული;
6.    კუპრეიშვილი ნონა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
7.    ციციშვილი თამარ – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
8.    ვასაძე თამაზ   – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი   1 საშტატო ერთეული;
9.    გაბოძე ჯულიეტა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
10.    მილორავა ინგა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
11.    შარაბიძე თამარ – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
12.    ავალიანი ლალი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 საშტატო ერთეული;
13.    ფრუიძე ნანა  – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი  0,5 საშტატო ერთეული;
14.    არველაძე მაია –  მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
15.    ჩიკვაიძე ეკა –  მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
16.    მრევლიშვილი ნანა –  მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
17.    ნაცვლიშვილი ირინა –  მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
18. მეტრეველი საბა-ფირუზ –  მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
19. ცხადაია ზოია –  მეცნიერი თანამშრომელი   1 საშტატო ერთეული;
20. შამილიშვილი მანანა –  მეცნიერი თანამშრომელი   1 საშტატო ერთეული;
21. ტყეშელაშვილი მირანდა –  მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
22. ნემსაძე ადა  –  მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
23. ლეთოდიანი ანა  –  მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
24. ჯოხაძე მაკა –  მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
25. ზარდიაშვილი ელისაბედ – მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
26. ჩიტაური ნათელა –  მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
27. კვანტალიანი შარლოტა –  მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
28. ჯამაგიძე მზია –  მეცნიერი თანამშრომელი   1 საშტატო ერთეული;
29. გელაშვილი ლევანი –  მეცნიერი თანამშრომელი _ 0,5 საშტატო ერთეული.
      
ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის  განყოფილება

1.  ბარბაქაძე თამარ - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);
2.    კენჭოშვილი ირაკლი – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);
3.    ბრეგაძე კონსტანტინე – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
4.    მოდებაძე ირინე  – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
5.    ნაჭყებია მაია – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
6.    გაჩეჩილაძე გიორგი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი _ 0,5 საშტატო ერთეული;
7.    წერედიანი არჩილი –  მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
8.    ნუცუბიძე თამარ –  მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
9.    ტაბუცაძე სოლომონ –  მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
10.    გაგოშაშვილი ნინო –  მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
11.    შამანაძე შორენა –  მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
12.    თურნავა რუსუდან –  მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
13.    ობოლაძე თათია _ მეცნიერი თანამშრომელი  0,5 საშტატო ერთეული;
14.    მუსხელიშვილი მედეა  _ მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 საშტატო ერთეული;
15.    ლეთოდიანი გუბაზ _ მეცნიერი თანამშრომელი   0,5 საშტატო ერთეული;

ფოლკლორის  განყოფილება

1.    აბზიანიძე ზაზა _ მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);
2.    ელაშვილი ქეთევან – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი _1 საშტატო ერთეული;
3.    ონიანი ოთარ – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი  1 საშტატო ერთეული;
4.    რატიანი ნესტან – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 საშტატო ერთეული;
5.    ხუხუნაიშვილი-წიკლაური მერი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი  0,5 საშტატო ერთეული;
6.    ბალანჩივაძე ნინო –  მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
7.    ჩხეიძე ეკა –  მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
8.    ტურაშვილი მარინე –  მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
9.    ბედიანიძე დალილა _ მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 საშტატო ერთეული;
10.    მეტრეველი ლილი _ მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 საშტატო ერთეული;

გალაკტიონოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

1.    ბრეგაძე ლევან - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული (უვადო);
2.    ჩხეიძე როსტომ - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული  (10 წლის ვადით);
3.    სიხარულიძე ნათია _ უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
4.    ბებურიშვილი ლევან _ მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული.

რუსთველოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

1. ელბაქიძე მაკა  - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული (უვადო);
2. გონჯილაშვილი ნანა _ მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
3. კარიჭაშვილი ლია _ მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
4. წერეთელი ლია _ მეცნიერი თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული.               
                   
2. კონკურსის შედეგები ძალაში შევიდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის   ინსტიტუტის კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232  მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.
3. დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტმენტს შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება სამეცნიერო პერსონალთან შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის  ინსტიტუტის კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232  მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.  


4.  ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. წინამდებარე ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
6.  ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოცემისთანავე.    რექტორი          გიორგი  შარვაშიძე
« უკან დაბრუნება