2012-08-21
ბრძანება №:1206/01-04

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობით სტუდენტების გადაყვანის თაობაზე

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  შიდა მობილობით სტუდენტების გადაყვანის თაობაზე
    „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22–ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის #208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა", ,,ბ", ,,ს” და ,,ტ" ქვეპუნქტების, მე-3 და მე-4 პუნქტების, ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 25 ივლისის #77/2011 დადგენილებით დამტკიცებული სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის მე-7 მუხლის მე-11 პუნქტის, ტურიზმის საერთაშორისო სკოლის დირექტორის 2012 წლის 20 აგვისტოს #19828/02, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2012 წლის  17 აგვისტოს #19739/02, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის 2012 წლის  17 აგვისტოს #19675/02, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2012 წლის 15 აგვისტოს #19578/02, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2012 წლის 20 აგვისტოს #19779/02, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2012 წლის    20 აგვისტოს #19853/02 და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2012 წლის 20 აგვისტოს #19873/02 წარდგინებების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    გადაყვანილ იქნენ 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  საგანმანათლებლო პროგრამების შეცვლის მსურველი შემდეგი სტუდენტები  ფაკულტეტების შესაბამისად:
ა) ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დანართი 1);
ბ) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დანართი 2);
გ) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დანართი 3);
დ) ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი (დანართი 4);
ე) იურიდიული ფაკულტეტი (დანართი 5);
ვ) მედიცინის ფაკულტეტი (დანართი 6);
ზ) ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა (დანართი 7).

3.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4.    დაევალოს კანცელარიას ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
2.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
რექტორის მოადგილე, პროფესორი                                                  ლევან ალექსიძე

« უკან დაბრუნება