2016-12-28
ბრძანება №:1145/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის                        2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო  დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, ამავე მუხლის  მე-2 პუნქტის, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2016 წლის 20 ოქტომბრის №183/01-01 ბრძანებების, უნივერსიტეტის ადმინისტარციის ხელმძღვანელის 2016 წლის 28 დეკემბრის №221/02-02 ბრძანების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის  2016 წლის 20 დეკემბრის №45437/02, 28 დეკემბრის №46519/02 დასკვნის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის თ. პაპასქირის 20.12.2016წ. №45336/02, 27.12.2016წ. №46328/02 წარდგინებების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დაფინანსდნენ 58864.15 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  შემდეგი მაგისტრანტები:


#

გვარი

სახელი

პირადი №

თანხა (ლარი)

1

ფარქოსაძე

ანი

555.32

2

გელიაშვილი

სოფიკო

1406.25

3

ქვარაია

სალომე

1406.25

4

გაბაძე

ლიკა

451.10

5

ჩინჩალაძე

გვანცა

451.10

6

ჭავჭანიძე

ვერიკო

451.10

7

გაფრინდაშვილი

ლოლა

832.98

8

ჩილინგარაშვილი

გია

1110.64

9

სუხიტაშვილი

ანი

1370.35

10

ჯაგუნავა

პავლიკა

1406.25

11

რამიშვილი

ლანა

832.98

12

მსხვილიძე

თათია

277.66

13

ყანჩაშვილი

სოფიკო

277.66

14

ჭინჭარაული

მარიამ

832.98

15

ასანიძე

ელზა

277.66

16

დიდებაშვილი

ანი

1406.25

17

დოლბაია

ქრისტინე

546.35

18

წიქარიშვილი

ელენე

546.35

19

ლომთაძე

ანა

1406.25

20

კაპანაძე

ეკატერინე

962.50

21

ჩარბაძე

თათია

962.50

22

ომიაძე

ნინო

277.66

23

ქურდიანი

ქეთევან

555.32

24

პაპიკიან

ვარდან

277.66

25

ბიკაშვილი

ნიკოლოზ

277.66

26

სოზიაშვილი

თინათინ

832.98

27

ჯალაღონია

მადონა

555.32

28

მალუტაშვილი

ნინო

1388.30

29

ცაგარეიშვილი

თემური

277.66

30

ბაღაშვილი

ნინო

832.98

31

მიქავა

მზისადარ

537.37

32

დალაქიშვილი

გვანცა

1406.25

33

ჭანია

სოფიკო

277.66

34

ოყრეშიძე

მარიამ

277.66

35

კორკოტაშვილი

დავითი

832.98

36

სხირტლაძე

ნინო

832.98

37

ბურჯანაძე

მარიკა

1406.25

38

ბუსხრიკიძე

ანა

1370.35

39

არდია

იოანე

277.66

40

პოილარაშვილი

თორნიკე

1249.47

41

ტლაშაძე

თინათინ

1249.47

42

თინათინ

ჭეიშვილი

1110.64

43

თათია

სიბაშვილი

1406.25

44

თეონა

გარსევანიშვილი

1406.25

45

სოფიკო

გვრიტიშვილი

1406.25

46

მარიამი

ზედელაშვილი

223.81

47

ომიკო

ეჯიბია

277.66

48

სალომე

ბოჭორიშვილი

1406.25

49

თამარ

ბუაძე

268.68

50

თეა

გოგოლიშვილი

268.68

51

მარიკა

ჭითანავა

555.32

52

ქეთევან

ციმინტია

555.32

53

მარიამი

მათიაშვილი

555.32

54

მარიამ

რუხაძე

555.32

55

ნინო

ჯიღაური

1110.64

56

თანანა

ფაცურია

1406.25

57

ნინო

შოვნაძე

1406.25

58

სოფიკო

ქობულაძე

519.42

59

დაჩი

უსტარაშვილი

1110.64

60

მაია

ციცვიძე

277.66

61

ბესარიონ

ბერძენიშვილი

277.66

62

კონსტანტინე

ბოლქვაძე

1388.30

63

მანანა

ნიჟარაძე

555.32

64

ნინო

წამალაშვილი

832.98

65

რუსუდანი

ჭოლიკაური

1406.25

66

ზურაბი

მაჭავარიანი

537.37

67

დიანა

კონჯარია

277.66

68

არჩილ

ხატაშვილი

555.32

69

მარიამ

ხიდეშელი

555.32

70

ბელა

ხათრიძე

1110.64

71

ნინო

გვარამაძე

1110.64

72

მაია

კვირკველია

1110.64

73

ავთანდილ

წერეთელი

555.32
2.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 
მოვალეობის შემსრულებელი, 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე                        ე. ქემოკლიძე                      
« უკან დაბრუნება