2017-12-28
ბრძანება №:280/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში – ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში – ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ


    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 373  მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“, ,,პ“ და "ზ" ქვეპუნქტებისა და მე-9 პუნქტის, ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესისა და სამეცნიერო თანამდებობების დაკავების დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის №63/2017 დადგენილების დანართი №1-ის მე-6 მუხლის მე-17, მე-18 და მე-20 პუნქტების, მე-7 მუხლის, ა. ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის დებულების მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტის, მე-10 მუხლისა და ა. ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის სიმონ  დალაქიშვილის 2017 წლის 21 დეკემბრის №23774/10 (თან ერთვის ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის  შემაჯამებელი ოქმი) საფუძველზე,


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის  სამეცნიერო პერსონალის- მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (შემაჯამებელი ოქმები) დეპარტამენტების მიხედვით და განისაზღვრონ არჩეულად ქვემოჩამოთვლილი პირები შემდეგი შემადგენლობით:


კლინიკური და ექსპერიმენტული პათოლოგიის დეპარტამენტი

1.    ცაგარელი ზურაბი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (უვადო);
2.    ღვამიჩავა თამარი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);
3.    მაჭავარიანი თამარა  - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);
4.    მჭედლიშვილი მაია  - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);
5.    დგებუაძე მანანა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
6.    მელიქაძე ეკატერინე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
7.    ნიკობაძე ელენე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
8.    მეტრეველი ლევანი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
9.    კვაჭაძე თინათინი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
10.    ჯანდიერი ქეთევანი -  მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
11.    გვიანიშვილი თამუნა -  მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;

    
  კლინიკური ანატომიისა და ექსპერიმენტული მოდელირების დეპარტამენტი


1.    ჭიჭინაძე ნოდარი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (უვადო);
2.    კორძაია დიმიტრი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);
3.    ხოდელი ნოდარი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);
4.    ჩხაიძე ზურაბი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული    (10 წლის ვადით);
5.    სუმბაძე ციური - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით);
6.    გვიდანი სოფიო - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
7.    კორძაია მთვარისა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
8.    გოიშვილი ნანა  - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
9.    კირვალიძე ია - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
10.    ცომაია ქეთი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
11. სიხარულიძე ინგა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
         
     


 გერონტოლოგიისა და პალიატიური მედიცინის დეპარტამენტი:


1.    ბაკურაძე ნანა - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო  ერთეული (10 წლის ვადით);
2.    ჯანბერიძე ელენე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო   ერთეული (10 წლის ვადით);
3.    ღუღუნიშვილი მარინე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
4.    ხახუტაიშვილი ია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
5.    ბუკია ზურაბ -  მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
6.    ჯოჯუა რუსუდანი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
7.    ერემაშვილი მარინე -  მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
8.    ჩიხლაძე ციალა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
9.    წიქორიძე ნანა -  მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
          
2.კონკურსის შედეგები ძალაში შევიდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის  კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232  მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.
3.დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტმენტს შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება სამეცნიერო პერსონალთან ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის  ინსტიტუტის  კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232  მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.  
4.ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით
გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.წინამდებარე ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება
დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
6.ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოცემისთანავე.    


 რექტორი                                                  გიორგი  შარვაშიძე

« უკან დაბრუნება