2018-05-31
ბრძანება №:127/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში – თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში – თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის  ინსტიტუტში  სამეცნიერო პერსონალის - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ

   ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 373 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“, ,,პ“ და ,,ზ’’ ქვეპუნქტებისა და მე-9 პუნქტის, ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესისა და სამეცნიერო თანამდებობების დაკავების დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის №63/2017 დადგენილების დანართი N1-ის მე-6 მუხლის მე-17, მე-18 და მე-20 პუნქტების, მე-7 მუხლის, თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის  დებულების მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტის, მე-10 მუხლისა და თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ლაშა ბრეგვაძის 2018 წლის 30 იანვრის N11055/10 წერილის (თან ერთვის ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის 2018 წლის 30 მაისის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი) საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის  ინსტიტუტში  სამეცნიერო პერსონალის - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი და მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (შემაჯამებელი ოქმი) განყოფილებების მიხედვით და განისაზღვრონ არჩეულად ქვემოჩამოთვლილი პირები შემდეგი შემადგენლობით:

სისხლის სამართლისა და კრიმინოლიგიის განყოფილება                
1.    ებრალიძე თამარი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
2.    ღლონტი გიორგი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;    
3.    თოდრია გიორგი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;    
4.    ფუტკარაძე ედიშერ - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
5.    ცქიტიშვილი თემურ - მეცნიერი თანამშრომელი.    
    
კერძო სამართლის განყოფილება    
1.    ლაზარაშვილი ლალი- უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი    
2.    ლილუაშვილი გია-უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი    
3.    ზოიძე  თამარ - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი    
4.    რუსიაშვილი გიორგი - მეცნიერი თანამშრომელი

სამართლის ისტორიისა და თეორიის განყოფილება                
1.    ხუბუა გიორგი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2.    კუტალია ლაშა-გიორგი  - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
3.    ფერაძე გულიკო - მეცნიერი თანამშრომელი    
4.    ადეიშვილი ლიანა - მეცნიერი თანამშრომელი    
    
2. კონკურსის შედეგები ძალაში შევიდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის –  თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის   კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232  მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.
3. დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტმენტს შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება სამეცნიერო პერსონალთან თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამრთლის   ინსტიტუტის კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232  მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.  
4.  ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. წინამდებარე ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
6. ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოცემისთანავე.    


რექტორი       გიორგი  შარვაშიძე
« უკან დაბრუნება