2015-06-02
ბრძანება №:566/02-04

"სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 15 მაისის №515/02-04 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

"სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  2015 წლის 15 მაისის №515/02-04 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის   11 სექტემბრის  №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის  №47/01-01 და 2015 წლის 17 აპრილის №56/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 25 მაისის  №17266/02 დასკვნის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალების შემსრულებლის, პროფესორის თ. გაგოშიძის 22.05.2015წ. №17003/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილებები სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 15 მაისის  №515/02-04 ბრძანებაში:
ა) ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
"1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,  2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:“


 

გვარი , სახელი

პირადი ნომერი

სემ .

სპეციალობა

GPA

თანხა

1

გოგიჩაიშვილი მარიამ

2

ფსიქოლოგიური შეფასება / დიაგნოსტირება და კონსულტირება

4

562,5

2

ოდილავაძე მარიამი

2

ფსიქოლოგიური შეფასება / დიაგნოსტირება და კონსულტირება

4

562,5

3

მელიქიშვილი ლელა

2

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

4

562,5

4

დათიაშვილი ეკა

4

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

4

562,5

5

ბერაია თათული

4

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

4

562,5

6

ოქროპილაშვილი როენა

4

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

4

562,5

7

რეხვიაშვილი გიორგი

4

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

4

562,5

8

ფრუიძე ეთერი

4

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

4

562,5

9

ჩიტაძე ლევან

4

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

4

562,5

10

ბაინდურაშვილი მარიამ

2

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

4

562,5

11

ბიბილეიშვილი მაია

4

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

4

562,5

12

გიორგაძე მარიამი

4

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

4

562,5

13

ცხვედაძე ხატია

4

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

4

562,5

14

კაპანაძე მარიამ

4

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია ( ინტერდისციპლინური )

3,86

562,5

15

ბრაჭული გიორგი

4

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

3,86

562,5

16

ბაბუციძე სოფია

2

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

3,83

562,5

17

გრიშაშვილი მერი

2

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

3,83

562,5

18

სირბილაძე ხატია

2

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

3,83

562,5

19

ტოროტაძე ნინო

2

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

3,83

562,5

20

ჯიშკარიანი თინათინ

4

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

3,83

562,5

21

ვასაძე დალი

2

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

3,83

562,5

22

ნიშნიანიძე თამთა

2

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

3,83

562,5

23

დავითაშვილი თეონა

2

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

3,83

562,5

24

მიქაუტიძე მარი

4

განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა

3,83

562,5

25

კახნიაშვილი სოფიო

4

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

3,67

562,5

26

ხარაზიშვილი თინათინი

4

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

3,67

562,5

27

თვარაძე თორნიკე

4

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

3,67

562,5

28

სინჯიაშვილი ნინო

2

შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

3,5

517,5

29

ელისაშვილი მარიამი

მასწავლებელთა განათლება

4

562,5

30

ბოჭორიშვილი გვანცა

2

განათლების მეცნიერებები

4

562,5

31

ქვრივიშვილი მარი

4

განათლების მეცნიერებები

3,8

562,5

32

სინჯარაძე ანა

2

განათლების მეცნიერებები

3,7

562,5

33

ლაგვილავა მარიამ

4

მასწავლებელთა განათლება

3,7

562,5

34

ხუციშვილი თამთა

2

განათლების მეცნიერებები

3,7

218,52. დაევალოს  საფინანსო  დეპარტამენტს  შეიტანოს  შესაბამისი  ცვლილებები 
მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა  დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                    დ. ჩომახიძე  
« უკან დაბრუნება