2017-12-20
ბრძანება №:274/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში - რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში - რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის  ინსტიტუტში  სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ

  ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 373 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“, და ,,პ“ ქვეპუნქტებისა და მე-9 პუნქტის, ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესისა და სამეცნიერო თანამდებობების დაკავების დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის №63/2017 დადგენილების დანართი №1-ის მე-6 მუხლის მე-17, მე-18 და მე-20 პუნქტების, მე-7 მუხლის, რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის  ინსტიტუტის დებულების, მე-10 მუხლის მე-7 პუნქტის, მე-11 მუხლისა და რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის   გრიგორ ტატიშვილის 2017 წლის 14 დეკემბრის №23088/10 წერილის (თან ერთვის ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის 2017 წლის 11 დეკემბრის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი) საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის  ინსტიტუტის   სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (შემაჯამებელი ოქმი) ლაბორატორიების მიხედვით და განისაზღვრონ არჩეულად ქვემოჩამოთვლილი პირები შემდეგი შემადგენლობით:

ლევან  ჯაფარიძის სახელობის დენის ქიმიური წყაროებისა და საელექტროდე მასალების ლაბორატორია:

1.    ეთერ ქაჩიბაია - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (მიმართულება ფუნდამენტალური კვლევები)  -   1 საშტატო ერთეული  (10 წლის ვადით) 
2.    თამარ პაიკიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
3.    ომარ წიკლაური - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
4.    თეიმურაზ როყვა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
5.    ცისანა გაგნიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
6.    ჟიული ქებაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
7.    შოთა მახათაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
8.    გიორგი ცაგარელი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
9.    რუსუდან დუნდუა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
10.    რუფი იმნაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
11.    მარინა სოსელია - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
12.    ნინო მაისურაძე - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
13.    ლიანა კაკურია - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
14.    ქეთევან უგრელიძე - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
15.    ზინაიდა ვაწაძე - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
16.    ნანული ბუთლიაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 

გიორგი აგლაძის სახელობის ელექტროქიმიისა და ელექტრომეტალურგიის ლაბორატორია:

1.    ელენე კვარაცხელია - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (მიმართულება ფუნდამენტალური კვლევები) - 1 საშტატო ერთეული  (10 წლის ვადით)
2.    თინათინ ლეჟავა - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (მიმართულება გამოყენებითი კვლევები) - 1 საშტატო ერთეული  (10 წლის ვადით)
3.    ვალენტინა კვესელავა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
4.    პაატა ნიკოლეიშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
5.    ნიკოლოზ ნიორაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
6.    გიორგი გორელიშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
7.    ნანა ქოიავა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
8.    იზოლდა კახნიაშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
9.    რუსუდან კურტანიძე - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
10.    დავით შარაბიძე - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
11.    დავით გოგოლი - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
12.    მერაბ ზაქარაია - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
13.    არჩილ ბენაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი – 0,5 საშტატო ერთეული
14.    ლევან ბერიაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი – 0,5 საშტატო ერთეული

ადგილობრივი წიაღისეულისა და მინერალური ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების ლაბორატორია:

1.    ლამზირა ბაღათურია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
2.    მარინე ავალიანი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
3.    რუსუდან ჩაგელიშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
4.    ნანა ბარნოვი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
5.    მარინა გველესიანი - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
 
ელენე ნანობაშვილის სახელობის რადიაციული ქიმიის ლაბორატორია:
1.    სერგო გოთოშია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
2.    მერაბ ფანჩვიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
3.    მანანა მამარდაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
4.    ციური ბასილაძე - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
5.    გენრიეტა შანიძე - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
6.    ნინო კვირკველია - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული
 
ჯონდო ჯაფარიძის სახელობის არაწყალხსნართა ელექტროქიმიის ლაბორატორია:
1.    ლიანა ენუქიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი  - 1 საშტატო ერთეული 
2.    ირინე გუგრგენიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი  - 1 საშტატო ერთეული 
3.    მანანა ჩანკაშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
4.    თეონა ლოლაძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
 
რევაზ დოღონაძის სახელობის თეორიულ კვლევათა ლაბორატორია:
1.    ნათელა ანანიაშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (მიმართულება ფუნდამენტალური კვლევები) - 1 საშტატო ერთეული  (10 წლის ვადით)
2.    მანანა გაჩეჩილაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
3.    ელიზავეტა ცხაკაია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
4.    მარინე მაჭავარიანი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
5.    ლალი ღურჭუმელია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
6.    აკაკი ფეიქრიშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
7.    ჯულიეტა მეტრეველი - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
8.    ზოია ხუციშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
 
აპოლონ ავალიანის სახელობის ლღობილთა ელექტროლიზის ლაბორატორია:
1.    მარინა ხუციშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
2.    გულნარა ყიფიანი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
3.    ლია აბაზაძე - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
4.    სერგო გასვიანი - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 


კატალიზის ლაბორატორია:
1.    ვაჟა მოსიძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
2.    მარინე ფაჯიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
3.    ნათელა ხარაბაძე - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
4.    ნანი მდივანი - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული  

ნიკოლოზ ლანდიას სახელობის თერმოქიმიის ლაბორატორია:
1.    ვერა ვარაზაშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (მიმართულება ფუნდამენტალური კვლევები) – 0,5 საშტატო ერთეული (ერთი - 10 წლის ვადით)
2.    მზია ხუნდაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
3.    რუსუდან ჯორბენაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
4.    მურმან ცარახოვი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
5.    გივი ჯაფარიძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
 
არაორგანული ნაერთების ფიზიკა-ქიმიის ლაბორატორია:
1.    დიმიტრი ლოჩოშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
2.    მაზურა  კერესელიძე - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
3.    ლალი სხირტლაძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული 
4.    ნინო კილასონია - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
5.    ნანა გეგეშიძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
 
ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია:
1.    რუსუდან გიგაური - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
2.    დალი ძანაშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
3.    ლიანა ნადარეიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
4.    ნანული ხავთასი - მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული 
5.    ნანა მგალობლიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
6.    დალი ექვთიმიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
7.    თამარ მახარაძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული

2. კონკურსის შედეგები ძალაში შევიდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის  ინსტიტუტის კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232  მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.
3.  დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტმენტს შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება სამეცნიერო პერსონალთან რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის  ინსტიტუტის   კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232  მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე. 
4.   ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. წინამდებარე ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
6.   ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოცემისთანავე.   


რექტორი     გიორგი  შარვაშიძე
« უკან დაბრუნება