2014-06-27
ბრძანება №:663/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

      ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01 2014 წლის 7 აპრილის 154/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2014 წლის 19 ივნისის №19102/02  დასკვნის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  დეკანის თ. ბერიძის 2014 წლის 18 ივნისის №18984/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის     შემდეგი ბაკალავრები:

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა:
VI სემესტრი

გვარი სახელი პირადი # დაფინანსების ოდენობა
1. კიიანი მარია                     703.12 ლარი
2. ფოცხვერაშვილი ანა     703.12 ლარი
3. ჯამრულიძე სოფიო     703.12 ლარი
4. ტაბატაძე რუსუდან                703.12 ლარი
5. სეხნიაშვილი გვანცა             421.87 ლარი
6. ქემოკლიძე ანა             421.87 ლარი
7. ფრუიძე ელისო             421.87 ლარი
8. ჯმუხაძე ქეთევან             703.12 ლარი
9. ღურწკაია მარიამ                     1406.25 ლარი
10. პაპავა თამარი             703.12 ლარი

VII სემესტრი
გვარი სახელი პირადი # დაფინანსების ოდენობა
11. დარბაიძე თათია     1406.25 ლარი

VIII სემესტრი
გვარი სახელი პირადი # დაფინანსების ოდენობა
12. ბრეგვაძე თამარი                  1406.25 ლარი
13. ფოლადაშვილი გიორგი     1406.25 ლარი
14. ხუბუა მარიამი             1406.25 ლარი
15. ბენდელიანი ალექსანდრე     1406.25 ლარი
16. ალუღიშვილი ანა     1406.25 ლარი
17. მერებაშვილი ანნა     984.37  ლარი

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა:
IV სემესტრი
გვარი სახელი პირადი # დაფინანსების ოდენობა
18. გურაშვილი რუსუდან      421.87 ლარი
19. ექიზაშვილი სალომე      421.87ლარი
20. ამვროსოვი ნათია              421.87ლარი
21. ბესელია  თინათინ      703.12 ლარი
22. მარღია ცოტნე              703.12 ლარი
23. მაისურაძე ალექსანდრე      421.87 ლარი
24. მაისურაძე რევაზ      421.87 ლარი

VI სემესტრი
გვარი სახელი პირადი # დაფინანსების ოდენობა
25. ჯიბუტი შოთა             421.87 ლარი
26. დოღონაძე გვანცა     421.87 ლარი
27. გუგუჩია ირაკლი             703.12 ლარი

VIII სემესტრი
გვარი სახელი პირადი # დაფინანსების ოდენობა
28. ტოკლიკიშვილი მარიამი      703.12 ლარი
29. სეხნიაშვილი მაკა    703.12 ლარი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა:
 II სემესტრი
გვარი სახელი პირადი # დაფინანსების ოდენობა
30. ქაშიბაძე ანა                    421.87 ლარი
31. ვარდიაშვილი ნინო    421.87 ლარი
32. ვაჩიბერაძე ნათია    421.87 ლარი
33. კენკიშვილი ეკატერინე    421.87 ლარი
34. კიპაროიძე ლანა            421.87 ლარი
35. ბლიაძე ლია                    421.87 ლარი
36. ყვავილაშვილი მარიამი    421.87 ლარი
37. ბაბუნაშვილი თამარი    703.12 ლარი
38. მურღულია კატერინა            703.12 ლარი
39. თოთლაძე ციალა    421.87 ლარი
40. ვირსალაძე დავით    421.87 ლარი
41. კენკიშვილი ელისაბედი    421.87 ლარი
42. ქობლიანიძე მარიამ    421.87 ლარი
43. სიგუა თათია            421.87 ლარი
44. ფრუიძე მედეა            421.87 ლარი

IV სემესტრი
გვარი სახელი პირადი # დაფინანსების ოდენობა
45. ტალიკაძე ნინო           1406.25 ლარი
46. სირაძე თამარ           1406.25 ლარი
47. წულუკიძე მარიამი   1406.25 ლარი
48. მაღლაფერიძე ეკა   1406.25 ლარი

VI სემესტრი
გვარი სახელი პირადი # დაფინანსების ოდენობა
49. ბარბაქაძე თამარი   1406.25 ლარი
50. მჭედლიშვილი მარიამი   1406.25 ლარი
51. გაგუა მარიამ           1406.25 ლარი
52. ჯაშიაშვილი თამარ   1406.25 ლარი

VIII სემესტრი
გვარი სახელი პირადი # დაფინანსების ოდენობა
53. შუბაშიშვილი სოფიო   984.37 ლარი
54. პაპაშვილი გვანცა   421.87ლარი
55. აბზიანიძე თამთა   421.87 ლარი
56. ჩაგელიშვილი ანა   703.12 ლარი
57. ბურდული ანა           421.87 ლარი
58. ხანიაშვილი გვანცა   421.87 ლარი
59. ზერეკიძე თამარ           421.87 ლარი
60. ჭყოიძე ლევანი           703.12 ლარი
61. ქიქავა გვანცა           421.87 ლარი
62. ჩუთლაშვილი თამთა   421.87 ლარი
63. დრიაშვილი ნინო        421.87 ლარი
64. მღებრიშვილი მზია   703.12 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.  ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება