2017-09-11
ბრძანება №:173/01-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღებ კონკურსანტებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღებ კონკურსანტებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 57-ე მუხლის, 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა”, "ბ”, "ო” და "პ” ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, თსუ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 17 ივლისის №75/2014 დადგენილების პირველი პუნქტით დამტკიცებული ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ” №1 დანართის მე-9 მუხლის 9.2. პუნქტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2017 წლის 31 აგვისტოს №14376/27 წარდგინების საფუძველზე

ვბრძანებ:

1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღებ კონკურსანტებთან გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობა:

კომისიის თავმჯდომარე:
პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი.

 კომისიის წევრები:
1.    პროფ. თედო დუნდუა - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
2.    პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
3.    ასოც. პროფ. ეკატერინე ნავროზაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი.
4.    ასოც. პროფ. დარეჯან გარდავაძე - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი.
5.    პროფ. რისმაგ გორდეზიანი – სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე
6.    ასოც. პროფ. ქეთევან ხუციშვილი – სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
7.    ასოც. პროფ. ელისაბედ ბჟალავა – სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი
8.    ფილ. დოქტ. ნინო პოპიაშვილი - კომისიის მდივანი.

დარგობრივი კომისიები:

ფილოსოფია

1.    აკაკი ყულიჯანიშვილი -  პროფესორი
2.    ვალერიან რამიშვილი - პროფესორი
3.    ლელა ალექსიძე -  პროფესორი
4.    დემურ ჯალაღონია - პროფესორი
5.    ირაკლი ბრაჭული - ასოცირებული პროფესორი
6.    ანასტასია ზაქარიაძე - ასოცირებული პროფესორი
7.    რევაზ გორდეზიანი - ასოცირებული პროფესორი
8.    მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
9.    ნაპო კვარაცხელია - ასოცირებული პროფესორი

ისტორია:

საქართველოს ისტორია; საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა;  კავკასიის ისტორია; შუა საუკუნეების ისტორია; ახალი და უახლესი ისტორია; ძველი მსოფლიოს ისტორია; მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია

1.    გიული ალასანია - პროფესორი
2.    მარიამ ჩხარტიშვილი  - პროფესორი
3.    ჯაბა სამუშია -  პროფესორი
4.    ჯონი კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
5.    მიხეილ ბახტაძე - ასოცირებული პროფესორი
6.    გიორგი ოთხმეზური - ასოცირებული პროფესორი
7.    დიმიტრი შველიძე - ასოცირებული პროფესორი
8.    ნიკოლოზ ჯავახიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
9.    ბონდო კუპატაძე - ასოცირებული პროფესორი
10.    ქეთევან ნადირაძე - ასოცირებული პროფესორი
11.    აპოლონ თაბუაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
12.    ლევან გორდეზიანი -  პროფესორი
13.    მარიკა მშვილდაძე - ასოცირებული პროფესორი
14.    თეიმურაზ პაპასქირი -  პროფესორი
15.    მურმან პაპაშვილი - პროფესორი
16.    თეა წითლანაძე - ასოცირებული პროფესორი
17.    მერაბ კალანდაძე - ასოცირებული პროფესორი
18.    გოჩა ჯაფარიძე -  პროფესორი
19.    ნანა გელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
20.    ლეილა ხუბაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი
21.    ფატი შეყლაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
22.    მირიან მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი
23.    ნანი გელოვანი - ასოცირებული პროფესორი

რუსეთისმცოდნეობა

1.     დალი კანდელაკი - ასოცირებული პროფესორი

ამერიკისმცოდნეობა

1.      ვასილ კაჭარავა -  პროფესორი
2.    თემურ  კობახიძე -  პროფესორი
3.    ელენე მეძმარიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ანთროპოლოგია, არქეოლოგია-პალეოანთროპოლოგია

1.   როლანდ თოფჩიშვილი -  პროფესორი  
2.  ქეთევან ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი
3.  როზეტა გუჯეჯიანი - ასოცირებული პროფესორი
4.   დავით ლორთქიფანიძე - აკადემიკოსი
5.   ვახტანგ ლიჩელი - პროფესორი
6.   ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორ
7.   მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი

კულტურის კვლევები:

1.    ნინო ჩიქოვანი -  პროფესორი
2.    ქეთევან კაკიტელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
3.    ივანე წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი

ხელოვნებათმცოდნეობა

1. ზაზა სხირტლაძე -  პროფესორი
2. ირინა კოშორიძე - ასოცირებული პროფესორი
3. ნათელა ჯაბუა - ასოცირებული პროფესორი
4. ნინო სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი
5. მაია ციციშვილი - ასოცირებული პროფესორი
6. ირინე მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ფილოლოგია:

ქართველური ენათმეცნიერება; იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება;   თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება, ქართული ბიბლიის ფილოლოგია

1.    თამაზ გამყრელიძე -  პროფესორი
2.    რამაზ ქურდაძე -  პროფესორი
3.    დარეჯან თვალთვაძე – პროფესორი
4.    ლელა ციხელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
5.    კახა გაბუნია - ასოცირებული პროფესორი
6.    რუსუდან ზექალაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
7.    მაია ლომია - ასოცირებული პროფესორი
8.    ინგა სანიკიძე - ასოცირებული პროფესორი
9.    გიული შაბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
10.    სალომე ომიაძე - ასოცირებული პროფესორი
11.    ნინო შარაშენიძე - ასოცირებული პროფესორი
12.    ქეთევან მარგიანი-სუბარი - ასოცირებული პროფესორი
13.    რევაზ აბაშია - ასოცირებული  პროფესორი
14.    ეთერ სოსელია  - ასოცირებული პროფესორი
15.    რუსუდან ასათიანი - ასოცირებული პროფესორი
16.    თინათინ ბოლქვაძე - ასოცირებული პროფესორი
17.    მარინე ივანიშვილი  - ასოცირებული პროფესორი
18.    ცირა ბარამიძე -  პროფესორი  
19.    ნანა მაჭავარიანი - ასოცირებული პროფესორი
20.    მერაბ ჩუხუა - ასოცირებული პროფესორი
21.    როსტომ ფარეულიძე - ასოცირებული პროფესორი
22.    ანა ხარანაული - ასოცირებული პროფესორი

ქართული ლიტერატურის ისტორია;  შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა; ფოლკლორი

1. ელგუჯა ხინთიბიძე -  პროფესორი
2. ლელა ხაჩიძე - ასოცირებული პროფესორი
3. ნესტან სულავა - ასოცირებული პროფესორი
4. მაკა ელბაქიძე - ასოცირებული პროფესორი
5. ნანა გონჯილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
6. ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
7. თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი
8. ეკა ვარდოშვილი  - ასოცირებული პროფესორი
9. ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი
10. კახაბერ ლორია -  პროფესორი
11. რუსუდან ბურჯანაძე - ასოცირებული პროფესორი
12. რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი
13. თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
14. ირმა რატიანი - პროფესორი
15. რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი
16. გაგა ლომიძე - ასოცირებული პროფესორი
17. ტრისტან მახაური - ასოცირებული პროფესორი
18. ხვთისო მამისიმედიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ინგლისური ფილოლოგია; გერმანული ფილოლოგია; რომანული ფილოლოგია; თარგმანმცოდნეობა; სლავური ფილოლოგია; ევროპული ლიტერატურა, ლიტერატურული ურთიერთობები.

1.    მანანა რუსიეშვილი -  პროფესორი
2.    მანანა გელაშვილი -  პროფესორი
3.    ინესა მერაბიშვილი  -  პროფესორი
4.    თინათინ მარგალიტაძე - პროფესორი
5.    რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
6.    გიორგი ყუფარაძე - ასოცირებული პროფესორი
7.    ნათელა ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი
8.    ნინო დარასელია - ასოცირებული პროფესორი
9.    ირინე გველესიანი  - ასოცირებული პროფესორი
10.    ლალი ქეცბა-ხუნდაძე - პროფესორი
11.    ალექსანდრე კარტოზია -  პროფესორი
12.    მარინა ანდრაზაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
13.    ნუნუ კაპანაძე - ასოცირებული პროფესორი
14.    ნინო ქიმერიძე - ასოცირებული პროფესორი
15.    სოფიო მუჯირი - ასოცირებული პროფესორი
16.    კონსტანტინე ბრეგაძე - ასოცირებული პროფესორი
17.    ქეთევან გაბუნია -  პროფესორი
18.    ნანა გუნცაძე - ასოცირებული  პროფესორი
19.    მარინე კობეშავიძე  - ასოცირებული პროფესორი
20.    მაია ჯავახიძე  - ასოცირებული პროფესორი
21.    ბელა ხაბეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
22.    ირინე დარჩია - ასოცირებული პროფესორი
23.    დავით გოცირიძე - პროფესორი
24.    მარინე ალექსიძე - ასოცირებული პროფესორი
25.    ნატალია ბასილაია - ასოცირებული პროფესორი
26.    მარიამ ფილინა - პროფესორი
27.    მაია თუხარელი - ასოცირებული პროფესორი
28.    ნინო წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი

კლასიკური ფილოლოგია, ძველაღმოსავლური ფილოლოგია, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია

1.     რისმაგ გორდეზიანი -  პროფესორი
2.     თინათინ  დოლიძე -  პროფესორი
3.     იამზე გაგუა - ასოცირებული პროფესორი
4.     ირინე დარჩია - ასოცირებული პროფესორი
5.     ეკატერინე კობახიძე - ასოცირებული პროფესორი
6.     ნანა ტონია - ასოცირებული პროფესორი
7.     ზაზა ხინთიბიძე - ასოცირებული პროფესორი
8.     ქეთევან ნადარეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
9.     მანანა ფხაკაძე - ასოცირებული პროფესორი
10.   რუსუდან ცანავა - ასოცირებული პროფესორი
11.   სოფიო შამანიდი - სრული პროფესორი
12.   ანი ჩიქოვანი - ასოცირებული პროფესორი
13.   მაკა ქამუშაძე - ასოცირებული პროფესორი

არაბული ფილოლოგია, თურქული ფილოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია, არმენოლოგია, ასირიოლოგია

1.    დარეჯან გარდავაძე - ასოცირებული პროფესორი
2.    მაია ანდრონიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
3.    მარიამ ნანობაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
4.    გიორგი ლობჟანიძე - ასოცირებული პროფესორი
5.    ნინო ეჯიბაძე - ასოცირებული პროფესორი
6.    მარინე ჯიქია - პროფესორი
7.    ელისაბედ ბჟალავა - ასოცირებული პროფესორი
8.    ქეთევან ლორთქიფანიძე  - ასოცირებული პროფესორი
9.     მარიამ ჩაჩიბაია -  პროფესორი
10.   მამუკა ბუცხრიკიძე - ასოცირებული პროფესორი
11.   დალი ჩიტუნაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
12.   ნათია ჩანტლაძე - ასოცირებული პროფესორი
13.   ირინე ტატიშვილი – პროფესორი
14.   მაია ღამბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი

2.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
3.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტმენტს.
4.    ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


რექტორი        გიორგი შარვაშიძე

« უკან დაბრუნება