2010-05-10
ბრძანება №:45/01-01

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ


"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, 34-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილების, 35-ე მუხლის მე-1 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ" აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის №91 დადგენილებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის გადაწყვეტილების, "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ" აკადემიური საბჭოს დადგენილება №91-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ" ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 18 იანვრის №1  დადგენილებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2010 წლის 26 მარტის №24 სხდომის გადაწყვეტილების, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის დამტკიცების შესახებ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2010 წლის 22 Mმარტის №62/02-01 ბრძანების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 1. გამოცხადდეს კონკურსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად;
 2. ასისტენტ    პროფესორის თანამდებობაზე 2 წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნას დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი ან დოქტორანტურის სტუდენტი;
 3. კონკურსი ცხადდება ფსიქოლოგიის მიმართულების, კონფლიქტების ანალიზისა და მართვის ქვემიმართულების ასისტენტ პროფესორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად; ხელფასი  თვეში არანაკლებ 540 (ხუთას ორმოცი) ლარის ოდენობით;     
 4. კონკურსი გამოცხადდეს 2010 წლის 10 მაისს, დოკუმენტაციის წარმოდგენის  ვადა განისაზღვროს 2010 წლის  10 ივნისიდან  2010 წლის 24 ივნისის ჩათვლით;
 5. ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატი  ვალდებულია წარმოადგინოს:
  ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
  ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
  გ) ავტობიოგრაფია (CV);
  დ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი ან დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  ე) სამოტივაციო წერილი.
 6. საკონკურსო დოკუმენტების მიღება იწარმოებს თსუ სოციალურ და  პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, 2010 წლის 10 ივნისიდან 2010 წლის 24 ივნისის ჩათვლით. თბილისი ი. ჭავჭავაძის გამზ. №8 (VI კორპუსი) 1 სართული, ოთახი № 202;
 7. ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთ "თბილისის უნივერსიტეტში" და განთავსდეს   თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
 8. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

      საფუძველი: სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის წარდგინება №9794/02 21.04.2010წ.


რექტორი, პროფესორი                                           გ. ხუბუა
« უკან დაბრუნება