2008-05-23
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2008-2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ (ბრძანება № 28/01-01)

ბრძანება № 28 / 01-01
       23.05.2008 წ
       

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2008-2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად
                                               
ვბრძანებ:

 

1.  დამტკიცდეს  2008-2009  სასწავლო  წლის  შემოდგომის  სემესტრისათვის პირველი  ეტაპი  ევროპული  კვლევების  ინსტიტუტის  მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდები ჩატარების შემდეგი გრაფიკი: 

1. გამოცდა უცხო ენაში - 30 მაისი, 1 5.00სთ;
2. გამოცდა სპეციალობაში – 2 ივნისი, 11.00;
3. ინტერვიუ – 3 ივნისი, 11.00 სთ;
4. სააპელაციო განცხადებების მიღება განხორციელდეს გამოცდის შედეგების გამოცხადებისთანავე, მეორე დღის 17.00სთ-მდე;    
5. აპელაციის განხილვა - 5 ივნისი, 11.00სთ;
6. გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოცხადდეს 6 ივნისს;
7. გამოცდები ჩატარდეს – თსუ, II კორპუსი, მე-5 სართული, ოთახი 505;
8. ბრძანება განთავსდეს თსუ-ს ვებგვერდზე;
9. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს სასწავლო დეპარტამენტს.

საფუძველი: განცხადება (#7754/02, 06.05.2008) ევროპული კვლევების ინსტიტუტის დირექტორის წარდგინება

 

 

    რექტორი, პროფესორი
გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება