2017-12-20
ბრძანება №:272/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში - ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში - ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 373  მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“, ,,პ“ და "ზ" ქვეპუნქტებისა და მე-9 პუნქტის, ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესისა და სამეცნიერო თანამდებობების დაკავების დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის №63/2017 დადგენილების დანართი №1-ის მე-6 მუხლის მე-17, მე-18 და მე-20 პუნქტების, მე-7 მუხლის, სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის დებულების, მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტის, მე-10 მუხლის და ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის რევზ კვატაშიძის 2017 წლის 20 დეკემბრის №23580/10 წერილის (თან ერთვის ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის 2017 წლის 15 დეკემბრის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი) საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (შემაჯამებელი ოქმი) განყოფილებების მიხედვით და განისაზღვრონ არჩეულად ქვემოჩამოთვლილი პირები შემდეგი შემადგენლობით:


მყარი სასარგებლო წიაღისეულის სამეცნიერო–კვლევითი განყოფილება:

1.    არევაძე დავითი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით)
2.    კვიციანი ავთანდილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი  - 0,5 საშტატო ერთეული
3.    გომელაური ავთანდილი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
4.    ბენიძე გვარამ -  მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
5.    აზარიაშვილი ნანა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
6.    ტყემალაძე მურად - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული

ენერგეტიკული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების სამეცნიერო -კვლევითი  განყოფილება:

1.    გელაძე ვახტანგ- უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი- 0,5 საშტატო ერთეული
2.    კილასონია ზაურ - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3.    იორაშვილი ვახტანგ - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული

გეოეკოლოგიისა და გამოყენებითი გეოქიმიის სამეცნიერო-კვლევითი  განყოფილება:
 
1.    პატარიძე დიმიტრი -უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -0,5 საშტატო ერთეული
2.    კირაკოსიანი ვიოლეტა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3.    ხუნდაძე ნინო - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5  საშტატო ერთეული
     
საინჟინრო–გეოლოგიური, გეოფიზიკური და ჰიდრო¬გეო¬ლო¬გიური სამეცნიერო–კვლევითი   განყოფილება:

1.    ზუბაშვილი ლია - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
2.    ფალავანდიშვილი ნოდარი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3.    კაცაძე ნესტორი - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
4.    მესხია ანზორი - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული   

რეგიონული გეოლოგიისა და კარტირების სამეცნიერო–კვლევითი განყოფილება:

1.    ნადირაძე ვაჟა- მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
2.    სალუქვაძე ჰამლეტ - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3.    ოდიკაძე ნელი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული

მინერალური ნედლეულის ეკონომიკისა და სტრატეგიული  დაგეგმარების     სამეცნიერო-  კვლევითი  განყოფილება:

1. იური ნოზაძე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული

სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის  სამეცნიერო -კვლევითი განყოფილება:
 
1.    შეყრილაძე ნინო  - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 0.5 საშტატო ერთეული
2.    უკლება ეკატერინე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული

     

ბიოტექნოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი განყოფილება:

1.    კანდელაკი მარინე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
2.    ქართველიშვილი ლალი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3.    ლომიძე ნუნუ - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
4.    ჩოჩია ლალი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული

სილიკატების და სამშენი მასალების ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით განყოფილება:

1.    გაბუნია ლამარა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
2.    ქამუშაძე იზოლდა- მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3.    ნადირაშვილი მარინე- მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
4.    ხუჭუა ევგენი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
5.    მაისურაძე ვერა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
 
საგამოცდო ცენტრი "გეოანალიტიკა“

1.    ახალბედაშვილი ლალი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო     ერთეული
2.    ჩხეტიანი ნათელა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3.    სურგულაძე რუსუდანი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
4.    ჯანაშვილი ნონა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
5.    ჯალაღანია  სოფიო - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული


2.    კონკურსის შედეგები ძალაში შევიდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232  მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.
3.    დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტმენტს შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება სამეცნიერო პერსონალთან ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232-ე  მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.
4.    ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით  გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.    წინამდებარე ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
6.    ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოცემისთანავე.


რექტორი     გიორგი  შარვაშიძე
« უკან დაბრუნება