2010-04-08
ბრძანება №:73/02-01

"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ფიზიკური და ტექნიკური დაცვის პერსონალის შერჩევის შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2010 წლის 17 თებერვლის №26/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ფიზიკური და ტექნიკური დაცვის პერსონალის  შერჩევის შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის   შემსრულებლის 2010  წლის 17 თებერვლის №26/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის  29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის  "ზ" ქვეპუნქტის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1. შევიდეს ცვლილება "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ფიზიკური და ტექნიკური დაცვის პერსონალის  შერჩევის შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2010 წლის 17 თებერვლის  №26/02-01 ბრძანებაში და 1-ლი პუნქტიდან ამოღებულ იქნას "ე)," "ვ)," "ზ)" და "კ)" ქვეპუნქტები;
  2. ბრძანება განთავსდეს თსუ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
  3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
   საფუძველი: დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოხსენებითი ბარათი №8753/02 08.04.2010წ.

  

       

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი                                რ. ხარბედია  

« უკან დაბრუნება