2018-04-17
ბრძანება №:80/01-01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მედიცინის  ფაკულტეტზე პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,   34-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 35-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8  პუნქტის "ა", "ბ" და "პ" ქვეპუნქტების, 28-ე მუხლის, 29-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N118 დადგენლების - "სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ"  (დამტკიცებული თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი N10 29.12.2014წ) "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთიანი საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“ თსუ რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 17 აპრილის N16/04 ერთობლივი ბრძანებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის დიმიტრი კორძაიას 2018 წლის 17 აპრილის N7488/32 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.გამოცხადდეს კონკურსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე პროფესორების სამსახურში მისაღებად;
2. უნივერსიტეტის პროფესორად 10 (ათი) წლის ვადით შეიძლება არჩეული იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება და მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები;
3.კონკურსი გამოცხადდეს 2018 წლის 19 აპრილს, საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2018 წლის 21 მაისიდან  2018 წლის 30 მაისის ჩათვლით. საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი თსუ აკადემიურ საბჭოს გადაეცეს არაუგვიანეს 2018 წლის  15 ივნისისა. კლინიკურ კათედრაზე პროფესორად 10 (ათი) წლის ვადით შეიძლება არჩეული იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება, ბოლო 9 წლის კლინიკური გამოცდილება და მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები, ასევე კლინიკური დისციპლინის შესაბამისი სპეციალობის სახელმწიფო სერტიფიკატი.
4.კონკურსი გამოცხადდეს მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორების აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად: 

კლინიკური ანატომიისა და ოპერაციული ქირურგიის კათედრა 
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

გადაუდებელი და კრიტიკული მედიცინის კათედრა
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული (გადაუდებელი ქირურგიის მიმართულებით)

დერმატოვენეროლოგიის კათედრა
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკისა და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის კათედრა
პროფესორი – 1  საშტატო ერთეული (თერაპიული პროფილის რომელიმე სპეციალობის მიმართულებით)

შინაგან დაავადებათა კათედრა
პროფესორი – 1  საშტატო ერთეული (თერაპიული პროფილის რომელიმე სპეციალობის მიმართულებით)

ინფექციურ დაავადებათა კათედრა
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული (ინფექციურ დაავადებათა მიმართულებით)

მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის კათედრა
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის კათედრა 
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

პათოლოგიისა და სასამართლო მედიცინის კათედრა
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

პედიატრიის კათედრა 
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

ფარმაკოლოგიის კათედრა 
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის კათედრა 
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

ზოგადი ქირურგიის კათედრა 
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

კლინიკური ქირურგიის კათედრა
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

უროლოგიის  კათედრა 
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 
ოფთალმოლოგიის  კათედრა  
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

კლინიკური და კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარების კათედრა 
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ეპიდემიოლოგიის კათედრა
პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული 

სამედიცინოს ეთიკის  და ჯანმრთელობის სოციოლოგიის კათედრა
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული  
თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრა
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

ბავშვთა სტომატოლოგიის კათედრა
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

ყბა-სახის ქირურგიის კათედრა
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

ორთოპედიული სტომატოლოგიის და იმპლანტოლოგიის კათედრა
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული 

5. პროფესორის თანამდებობაზე   ასარჩევმა კანდიდატმა  უნდა   წარმოადგინოს: 
ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე  (დადგენილი  ფორმის მიხედვით); 
ბ) კონკურსანტის ანკეტა, შევსებული დადგენილი ფორმის მიხედვით (ანკეტა წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული (CD) სახით, (ფაილის ფორმატი –  Word და PDF ფაილების სახით);      
გ) პირადობის მოწმობის ასლი;
დ)შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების)  ასლი (უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების ან/და სამეცნიერო ხარისხის აღიარების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და კლინიკური მიმართულების კათედრებისათვის - შესაბამისი საექიმო სპეციალობის სახელმწიფო სერტიფიკატი;
ე) სამსახურებრივი გამოცდილების ამსახველი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი (ცნობა/ შრომის წიგნაკის ასლი და სხვა);
ვ) სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი; თუ კონკურსში მონაწილეობს პირი, რომელსაც ამჟამად უკავია თსუ აკადემიური თანამდებობა, მისი მონაცემები სრულად უნდა იყოს ასახული თსუ სამეცნიერო პორტალზე http://rp.tsu.ge/;
ზ) შესაბამისი დისციპლინის/დისციპლინების, სილაბუსის/სილაბუსების ქართულ და ინგლისურ ენებზე,  შევსებული თსუ-ის  სარეკომენდაციო ფორმის შესაბამისად - დარგობრივ მახასიათებლებთან, მედიცინის ფაკულტეტზე მიმდინარე პროგრამებისა და ცხრილის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში. სილაბუსს უნდა ერთვოდეს ცნობა თსუ მედიცინის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკიდან, რომ სილაბუსში გამოყენებული ლიტერატურა სრულად შეესაბამება თსუ ბიბლიოთეკის რესურსებს. შესაბამისი რესურსის  არარსებობის შემთხვევაში, კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს ამ რესურსის მობილიზაცია და ბიბლიოთეკისთვის გადაცემა;
თ) შესაფასებლად წარმოდგენილი ერთი გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი.
ი) სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია
კ) ინფორმაცია  კლინიკური ბაზის შესახებ, რომელიც შეიცავს:

   კ.ა. თანხმობის წერილს იმ  ბაზის/ბაზების ხელმძღვანელისაგან, სადაც უნდა 
   განხორციელდეს აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესი;
   კ.ბ. კლინიკური ბაზის/ბაზების ძირითად სტატისტიკურ მონაცემებს;
   კ.გ. კლინიკურ ბაზაზე/ბაზებზე არსებული სასწავლო პროცესისათვის
   განკუთვნილი სივრცის აღწერილობას და სასწავლო პროცესისათვის 
   გამოყოფილი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის ჩამონათვალს;
   კ.დ.დადასტურების წერილს, რომ ბაზაზე სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომია
   თსუ ელექტრონული რესურსები;

6. საკონკურსო  დოკუმენტების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 21 მაისიდან 2018 წლის 30 მაისის ჩათვლით 1100-დან 1700 საათამდე მედიცინის ფაკულტეტის საკონკურსო  დოკუმენტაციის  მიმღებ  აპარატში. მისამართი: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის N78, თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი,   II სართული,   ოთახი N27-28;
7. პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევი  კანდიდატი, კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით,   ვალდებულია გაეცნოს თსუ აკადემიური საბჭოს N64/2018 დადგენილების 
დანართი 1-ის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის მოთხოვნებს,  წერილობით  გამოხატოს თანხმობა მხოლოდ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან აფილირების შესახებ (რაც ძალაში შევა მის მიერ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის დაკავებისთანავე) და დაადასტუროს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არ გააჩნია ძალაში მყოფი ანალოგიური ხასიათის დოკუმენტი (ხელშეკრულება, შეთანხმება ან სხვ.) სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან.
8. ბრძანება გამოქვეყნდეს გაზეთში "თბილისის უნივერსიტეტი";
9. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
10. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა;
11. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


რექტორი                                       გიორგი შარვაშიძე


« უკან დაბრუნება