2018-06-13
ბრძანება №:08/03

,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ეფექტური ადმინისტრირების მიზნით შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 26 იანვრის #01/03 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ეფექტური ადმინისტრირების მიზნით  შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 2017 წლის  26 იანვრის #01/03 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

      საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის და  63-ე  მუხლის,  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის  №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-17 მუხლის  მე-4  პუნქტის, ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის ,,ა’’ და ,,ე’’ ქვეპუნქტების, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017 წლის წარმომადგენლობითი საბჭოს 23 ოქტომბრის №4 სხდომის ოქმით დამტკიცებული  სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების მე-2 მუხლის  პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა’’, ,,ბ’’  და  ,,ნ’’ ქვეპუნქტების, მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ი’’  ქვეპუნქტის და მე-6 მუხლის ,,კ’’ და ,,ლ’’ პუნქტების, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის აკრედიტაციის, კვლევებისა და შეფასებების განყოფილების უფროსის  2018 წლის 1 მაისის  №8678/10 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ეფექტური ადმინისტრირების მიზნით  შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’ უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  უფროსის 2017 წლის  26 იანვრის #01/03 ბრძანების  პირველ პუნქტში შევიდეს ცვლილებები  და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ეფექტური ადმინისტრირების მიზნით  დამტკიცდეს  შიდა მონიტორინგის ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:
ა)კახაბერ ჭეიშვილი - რექტორის კონსულტანტი - შიდა მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე:
ბ)ანა ჟორჟოლიანი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის აკრედიტაციის, კვლევებისა და შეფასებების განყოფილების უფროსი - შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
გ)ზურაბ გაიპარაშვილი - უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი -  შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
დ) ეთერ ხარაიშვილი - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
ე) ეკა ლეკაშვილი - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი  -     შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
ვ) ლევან საბაური - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი  -  შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
ზ)ვალერი არღუთაშვილი - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი - შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
თ)ნატო კაკაშვილი -  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი -  შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
ი)მერაბ ხოხობია -ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი -   შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
კ) ნინო გოგიაშვილი -  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
ლ) მარიამ გოგოჭური  -  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - შიდა მონიტორინგის ჯგუფის მდივანი:
მ)მანანა მელიქიშვილი - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
ნ)ზაქარია ქიტიაშვილი - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი  -  შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
ო)ზვიად მურადაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი - შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
პ)ლევან სილაგაძე - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი -შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
ჟ)ლელა წიფურია - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი -  შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
რ)ზეინაბ ახალაძე - მოწვეული პედაგოგი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე - შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
ს)ზვიად ბეშკენაძე - მოწვეული პედაგოგი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე -  შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
ტ) დავით კბილაშვილი - მოწვეული პედაგოგი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე - შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
უ)მურთაზ სვანაძე - ქუთაისის სასწავლო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი - შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
ფ)თეა ზარნაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი -  შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი;
ქ) მარიამ ჩეკურიშვილი -  სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი   - შიდა მონიტორინგის ჯგუფის წევრი.’’
2.ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.
3.დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების გადაცემა დაინტერესებულ პირთათვის.
4.ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
5.ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


უნივერსიტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი                                                                              ირმა გრძელიძე

« უკან დაბრუნება