2019-09-30
ბრძანება №:238/01-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულ მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2019 წლის შემოდგომაზე მისაღებ აპლიკანტთა რაოდენობიდან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე აპლიკანტთა მიღებისთვის ადგილების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულ მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2019 წლის შემოდგომაზე მისაღებ აპლიკანტთა რაოდენობიდან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე აპლიკანტთა მიღებისთვის ადგილების განსაზღვრის შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,   საქართველოს   ზოგადი   ადმინისტრაციული   კოდექსის   51-ე   მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის, 56-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების“ მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 24 სექტემბრის №1192 ბრძანების და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 და მე- 11 პუნქტების საფუძველზე,


ვბრძანებ:

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულ მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2019 წლის შემოდგომაზე მისაღებ აპლიკანტთა რაოდენობიდან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე აპლიკანტთა მიღებისთვის ადგილები განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით:

N

პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის სახელწოდება

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილი

ვაკანტური ადგილების   რაოდენობა

ადგილების რაოდენობა სსსმ აპლიკანტებისთვის

1

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი

. თბილისი , უნივერსიტეტის . 2

15

2

2

ბიბლიოთეკარი

. თბილისი , უნივერსიტეტის . 11

20

3

3

ტუროპერატორი

. თბილისი , უნივერსიტეტის . 2

15

2

4

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი

. თბილისი , ჭავჭავაძის გამზ . № 11

14

2

. ქუთაისი , ნიკეას მე - 2 შესახვევი 8

20

3

5

საბაჟო საქმე

. თბილისი , უნივერსიტეტის . 2

15

2

  . ქუთაისი , ნიკეას მე -2 შესახვევი 8

20

3

6

საოფისე საქმე

. ქუთაისი , ნიკეას მე - 2 შესახვევი 8

20

3

7

სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა

. ქუთაისი , ნიკეას მე - 2 შესახვევი 8

20

3

8

შემფასებელი

. ქუთაისი , ნიკეას მე - 2 შესახვევი 8

20

3

. თბილისი , უნივერსიტეტის . 2

15

22. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში          ნინო ოკრიბელაშვილი

« უკან დაბრუნება