2010-04-14
ბრძანება №:38/01-01

,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის №28/01-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის №28/01-01 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ


,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" 63-ე მუხლის, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე და აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 19 ოქტომბრის №295 დადგენილებით მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2009 წლის 23 ოქტომბრის №22 სხდომის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკანების არჩევის წესის" მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის შესრულების უზრუნველსაყოფად,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1. შევიდეს ცვლილება და დამატება ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის  №28/01-01 ბრძანების 1-ლი  მუხლის ,,ბ " პუნქტში და კომისიის შემადგენლობა განისაზღვროს შემდეგი სახით:
                        დავით ზურაბაშვილი
                        რუსუდან აბაშიძე
                        ლადო ლურსმანაშვილი
                        თინა ქიტუაშვილი
                        ნინო ცინცაძე
  1. ბრძანება საჯარო გაცნობის მიზნით განთავსდეს თსუ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.
  2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
რექტორი, პროფესორი                                           გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება